လာမည့္ႏွစ္ ဖုန္းေလးသန္း ပုဂၢလိကႏွင့္အၿပိဳင္ ျမန္မာ့တယ္လီကြန္း ေရာင္းမည္

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၁ဝ
လာမည့္ႏွစ္၌ မိုဘိုင္းဖုန္းလိုင္း ေလးသန္းခန္႔ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အၿပိဳင္ ဆက္သြယ္ေရး ပိုင္ ျမန္မာ့တယ္လီကြန္းမွ ေရာင္းခ်ေပးမည္ဟု ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ သိရသည္။

ယခင္က ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းအေနျဖင့္ မုိဘုိင္းဖုန္းမ်ား ေရာင္းခ်ေပးမႈအား ပုဂၢလိကကုမၸဏီ ၂၃ ခုႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ၅ ႏွစ္ စီမံကိန္း ျဖင့္ မုိဘုိင္းဖုန္းသန္း ၃ဝ အား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သြားမည္ဟု ထုတ္ျပန္ ထားခဲ့ေသာ္လည္းဆက္သြယ္ေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းဖဲြ႕စည္းၿပီး ဖုန္းေရာင္း ျခင္းကုိ ကုမၸဏီေလး ခုႏွင့္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ထပ္မံ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီး ယခင္စီမံကိန္းအားဖ်က္သိမ္းလိုက္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးမွေျပာသည္။”အရင္စနစ္အတုိင္းဆုိရင္ေတာ့ လာမည့္ႏွစ္ ဖုန္းလိုင္းငါးသန္းေရာင္း ရမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ အခုဆက္သြယ္ေရးက႑ကိုျပဳျပင္ေျပာင္း လဲၿပီး ေကာ္ပို ေရးရွင္းဖဲြ႕ စည္း လုပ္ေဆာင္ေတာ့မယ္ဆုိတဲ့အတြက္ အရင္စနစ္ကို ဖ်က္ သိမ္းလိုက္တာပါ”ဟု
ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ တစ္ဦးကေျပာသည္။ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ ဖုန္းမ်ားေရာင္းခ်ေပးမႈပမာဏ အား ေလးသန္း ထပ္မံသတ္မွတ္ လိုက္ျ ခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းဖုန္းေလးသန္း ကုိ ပုဂၢလိကကုမၸဏီေလးခုမွ ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာ့ဆက္ သြယ္ေရးပိုင္ ျမန္မာ့တယ္လီကြန္းမွ အေရအတြက္ အမ်ား ဆံုး ေရာင္းခ် ေပးသြားမည္ဟု ¤င္းကဆက္ေျပာသည္။ ”စီမံကိန္းအသစ္အေနနဲ႔ ေလးႏွစ္အတြင္းမိုဘိုင္းဖုန္းလိုင္းသန္း ၄ဝ နီးပါးေရာင္းခ်ႏိုင္ဖို႔ သတ္မွတ္ထားပါ တယ္။ အဓိကေတာ့ ႏုိင္ငံတကာႏႈန္းထားအတိုင္း ျပည္သူေတြ ဖုန္းကိုင္ ႏိုင္ၿပီး တုိင္းျပည္ဝင္ေငြကိုလည္း ေထာက္ပံ့ႏုိင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၄င္းက ဆက္ေျပာသည္။ လက္ရိွတြင္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ ေရးလုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ယခုဘ႑ာႏွစ္ေရးတြင္ ဘီလ်ံ ၉ဝဝ ေက်ာ္ ႏုိင္ငံ အတြက္ ရွာေဖြေပးႏုိင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၿပီး တုိင္းျပည္ဝင္ေငြေထာက္ပံ့မႈ အေနျဖင့္ ၂ ဒသမ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ တိုးတက္မႈႏႈန္း ၁ဝ၅ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ရိွလာမည္ဟုခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးမွ သိရ သည္။ အဆုိပါရရိွလာမည့္ဝင္ေငြမ်ားမွာအိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ ပါက လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာရိွေသာ္လည္း ယင္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို စီမံကိန္း အလိုက္ ျဖည့္ ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါပုဂၢိဳလ္ က ဆက္လက္ေျပာသည္။
PN-052

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s