တရား႐ံုးမ်ားမထီမဲ့ျမင္ျပဳမႈဥပေဒၾကမ္းၿပင္ဆင္ ခ်က္တင္သြင္းမႈမေအာင္ျမင္ …

တရား႐ံုးမ်ား မထီမဲ့ျမင္ျပဳမႈ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ေထာင္ဒဏ္ျပစ္ဒဏ္ကိုပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ျပင္ဆင္ခ်က္ တင္သြင္းမႈ မေအာင္ျမင္
Sunday, 03 February 2013 10:45

တရား႐ံုးမ်ား မထီမဲ့ျမင္ျပဳမႈ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ေထာင္ဒဏ္ျပစ္ဒဏ္ကို ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ သဃၤန္း ကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းညြန္႔၏ ျပင္ဆင္ခ်က္တင္သြင္းမႈကို ဇန္န၀ါရီ လ ၂၈ ရက္ က ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳရန္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ ရာ ေအာင္ျမင္မႈ မရရွိခဲ့ဘဲ ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့သည္။

တရား႐ုံးမ်ား မထီမဲ့ျမင္ျပဳမႈ ဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္တြင္ တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၂ ရက္က လႊတ္ေတာ္တြင္ ဖတ္ၾကားတင္ျပ ခဲ့ကာ ျပင္ဆင္ ခ်က္ အဆို မ်ား ေတာင္းခံခဲ့ရာ ဦးသိန္းညြန္႔က ျပစ္ဒဏ္တြင္ ေထာင္ဒဏ္ပါ၀င္ေနျခင္းကို ပယ္ဖ်က္ ကာ ျပင္ဆင္ခ်က္ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မူလျပ႒ာန္းခ်က္တြင္ ပါ၀င္ေသာ မည္သူမဆို တရား႐ံုးတစ္႐ံုးကို တရားမဆိုင္ရာ မထီမဲ့ျမင္ျပဳမႈ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ဟူေသာ အခ်က္ႏွင့္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ မထီမဲ့ျမင္ျပဳမႈ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ဟူေသာ အခ်က္မ်ားတြင္ “ထိုသူအား ၆ လထက္ မပိုေသာ တရားမေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္တစ္သိန္းထက္ မပိုေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္ လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္။ သို႔ရာတြင္ ေက်နပ္ေလာက္ေအာင္ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္လွ်င္ တရား႐ံုးက စြပ္စြဲခံရသူကို အျပစ္မွ လႊတ္ႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ ျပစ္ဒဏ္မွ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ျပဳႏိုင္သည္” ဟူေသာ အခ်က္ကို ဦးသိန္းညြန္႔က “ေျခာက္လထက္ မပိုေသာ တရားမေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ” ဟူေသာ အခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္ကာ ျပင္ဆင္ခ်က္ တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳရန္ မတ္တတ္ရပ္စနစ္ျဖင့္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာ ေထာက္ခံသူ နည္းပါးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျပင္ဆင္ခ်က္အဆိုမ်ား ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့သည္။
ယင္းဥပေဒၾကမ္းတြင္ ဦးသိန္းညြန္႔က ျပင္ဆင္ခ်က္အဆို ခုနစ္ခု တင္သြင္းခဲ့ၿပီး တစ္ခ်က္သာ အႏိုင္ရရွိခဲ့ကာ မူလျပ႒ာန္းခ်က္တြင္ ပါ၀င္သည့္ “စစ္ေဆးၾကားနာ၍ အၿပီးသတ္အမိန္႔ ခ်မွတ္ ထားၿပီးျဖစ္ သည့္ တရားစီရင္ေသာ မႈခင္းတစ္ရပ္၏ အရည္အေသြးအေပၚ မွ်တစြာ သံုးသပ္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ ေ၀ဖန္ခ်က္ကို ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ျခင္းသည္ တရား႐ံုးကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳမႈ မေျမာက္ေစရ” ဟူသည့္ အခ်က္ကို “တရား႐ံုးစစ္ေဆးရန္ တင္ျပထားၿပီး အမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ ခိုင္မာေစရန္ ဥပေဒႏွင့္အညီ လြတ္လပ္စြာ တရားစီရင္ေရးအတြက္ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ တရား႐ံုးေတာ္ကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳသည္ မမည္” ဟု ျပင္ဆင္သည့္ အခ်က္မွာလည္း ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့သည္။

တရား႐ံုးမ်ားကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳမႈ အက္ဥပေဒမွာ ၁၉၂၆ ခုႏွစ္က ျပ႒ာန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းတရား႐ံုး မ်ား မထီမဲ့ျမင္ျပဳမႈ ဥပေဒကို ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပံုမွန္ အစည္းအေ၀းတြင္ လည္း အဆိုအျဖစ္ ဦးသိန္းညြန္႔ကပင္ တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ယင္းအဆိုမွာလည္း ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့သည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s