ဟစ္ဂ်ရသ္၊ ေဂ်ဟာဒ္၊ စစ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ဟစ္ဂ်ရသ္၊ ေဂ်ဟာဒ္၊ စစ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ယခုအခါ လူမ်ားစြာကပင္ အစၥလာမ္၏ စစ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ အျမင္မာ်းကို ေျပာဆုိ လာ ေနႀက သည္။ ဤေမးခြန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေျဖတစ္ရပ္ကို ေပးဖို႔ရာလြယ္ ကူလွသည္ မဟုတ္ပါ။ အစၥလာမ္ ဟူေသာ ေ၀ါဟာရကုိ သံုးစြဲလာသူတုိင္းနည္းတူပင္ စစ္အေႀကာင္းကိုလည္း အမ်ားေျပာ လာႀကသည္။ ဤႏွစ္ခုအႀကား ဆက္စပ္မႈကလည္း သူ႕အလိုလုိ ပင္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာေပသည္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ ငံေရး သမားမ်ား၊ စာနယ္ဇင္းမ်ားႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက အစၥလာမ္ ကို ေႀကာက္စရာအျဖစ္ ထင္ဟပ္သြားေအာင္ ဘာသာေရးစစ္ (Holy War) ဆုိၿပီးေတာ့ ပါ ျဖည့္ စြက္ၿပီး ေ၀ဖန္လာခဲ့ႀကသည္။

အစၥလာမ္ဟူသည္ ၿငိမ္းခ်မ္ေရးကို ဖန္တီးျခင္းမည္၏

ယေန႔ အစၥလာမ္ဟူေသာ ေ၀ါဟာရကုိ လူသံုးမ်ားလာသေလာက္ ယင္း၏ အဓိပၸာယ္ကိုကား လူ အနည္း ငယ္ ကသာ သိရွိႀကပါသည္။ အမ်ားစုႀကီးကမူ ကမာၻ႕ဘာသာႀကီးတစ္ခု၏ အမည္ဆုိ႐ံု ေလာက္ သာ သိထားႀကပါေတာ့သည္။ ယံုႀကည္ခ်က္၏ အဓိကလုိအင္မ်ားကို ထင္ဟပ္ထားရာ ဤေ၀ါဟာရ၏ အနက္ ကုိမူ စဥ္းစားမိသူက အနည္းအက်ဥ္းမွ်သာရွိပါသည္။ ဤသို႔အနက္အမွန္ကို မသိရွိႀက ရာက မလိုတမာ အျမင္မွား အထင္မွားမႈမ်ားက တြင္က်ယ္သြားရျခင္းျဖစ္သည္။ အစၥလာမ္ သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဖန္တီးျခင္းဟု အနက္အဓိပၸာယ္ရသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ဖန္တီးယူရာ ဘ၀လမ္းစဥ္ႏွင့္ ဘာသာတရားလည္းျဖစ္သည္။ ဖန္တီးယူမႈဟူေသာ အမည္သည္ကပင္လွ်င္ အစၥလာမ္ျဖစ္ သည္။ လူသားထုအတြက္ အေရးပါသမွ် အခန္းက႑ အသီးသီး၀ယ္ အစၥလာမ္က ၿငိမ္းခ်မ္းပကတိရွိေနေရးကို လုိလားပါသည္။ လူသည္ ထာ၀ရအရွင္ႏွင့္ မိမိကိုယ္ကိုပါ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရယူပါမည္။ ဤသို႔ျဖစ္ေအာင္ က်င့္ႀကံျပဳမူေနထုိင္သူကုိသာ မြစ္လင္မ္ (၀ါ) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဖန္တီးသူဟု ေခၚဆုိပါသည္။

ဘာသာေရးစစ္ပြဲ (Holy War) ဟူ၍မ႐ွိပါ

ဤသုိ႔ဆုိပါက “ဘာသာေရးစစ္ပြဲ (Holy War) ဆုိသည္က မည္သည့္သေဘာပါနည္း” ဟု ေမးစရာရွိ လာပါ သည္။ တကယ္ဆုိ ကုရ္အာန္ထဲတြင္လည္း ဘာသာေရး စစ္ပြဲဆုိၿပီးမပါရွိပါ။ အစၥလာမ္ႏွင့္ ဘာမွ မပတ္သက္ေသာ ေ၀ါဟာရ တစ္ခုသာ ျဖစ္ပါသည္။ အေနာက္တုိင္း အီဆာ အီတုိ႔က အေရွ႕တုိင္းအေပၚ ခရူးဆိတ္စစ္ပြဲကို ဆင္ႏႊဲရာ၀ယ္ အစၥလာမ္ႏွင့္ မြစ္လင္မ္မ်ား အေပၚ ဆန္႔က်င္ခဲ့စဥ္ အလယ္ေခတ္၌ ထြင္လိုက္သည့္ အေခၚအေ၀ၚ တစ္ခုသာျဖစ္သည္။ ဤသည္ကို လူတုိ႔က ဘာသာေရးစစ္ပြဲ (Holy War) ဟု ေခၚဆိုႀကရာက တြင္သြားရျခင္းျဖစ္သည္။ တကယ္ေတာ့ “သူခုိးက လူလူ” ဆုိၿပီး ဟစ္ေနျခင္း သည္ျဖစ္သည္။

ေဂ်ဟာဒ္ဟူသည္

ကုရ္အာန္ထဲတြင္ ဘာသာေရးစစ္ပြဲဆုိၿပီး မပါပါလွ်င္ ေဂ်ဟာဒ္ဟူသည္ ဤအဓိပၸာယ္ပင္ မဟုတ္ေလာ ဟု ေမးစရာရွိလာပါသည္။ လံုး၀မဟုတ္ပါ။ ေဂ်ဟာဒ္သည္ ကုရ္အာန္မွ ေ၀ါဟာ ရျဖစ္ ၿပီး   ျမင့္ျမတ္ေသာဟူ၍ေရာ၊ စစ္ဟူ၍ေရာ အဓိပၸာယ္ကုိေဆာင္မထားပါ။ ယင္းကို ဘာသာျပန္ရန္ပင္ မလြယ္ကူ လွပါ။ အေကာင္းဆံုးေဖာ္ျပႏိုင္ သည္ကား “အစြမ္းကုန္ တစ္စံုတစ္ရာ အားလုပ္ေဆာင္ျခင္း” (သုိ႔မဟုတ္) “အျပည့္အ၀ ႀကိဳးပမ္းလႈပ္ရွားမႈ” ဟု အနက္ရပါ သည္။ ဤအတြက္ေႀကာင့္ မြစ္လင္မ္(ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုဖန္တီးသူ)၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ခပ္သိမ္းသည္ပင္ ေဂ်ဟာဒ္မည္ပါသည္။ သို႔အေနႏွင့္ ေဂ်ဟာဒ္ဟူသည့္အျပည့္အ၀ႀကိဳးပမ္းခ်က္ မပါဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားမွ်တမႈ တုိ႕ အတြက္ လုပ္ေဆာင္မႈကို ျပည့္၀ေသာ ပကတိရိုးသားေသာလုပ္ရပ္ဆိုၿပီးယူ၍ မရေသးပါ။ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ)သခင္က “အေကာင္းဆံုးေသာ ေဂ်ဟာဒ္ဟူသည္ တရားမဲ့ေသာ မင္း၏   ေရွ႕ေမွာက္၀ယ္ မွန္ကန္ရာ (တရားမွ်တရာ) စကားကို ဆိုျခင္းပင္တည္း” ဟု မိန္႔ေျခြခဲ့ပါသည္။ ဤအခ်က္ကပင္ အျပည့္အ၀ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ဟူသည္ အဘယ္အမ်ိဳးအစားဆုိသည္ကို ႐ွင္းလင္းစြာ ညႊန္ျပေနပါသည္။ မိမိ၏ေႀကာက္စိတ္ကို ေအာင္ႏိုင္ရမည္။ နစ္နာမည္ကို စိုးရြ႕ံ၍ ေရငံုႏႈပိတ္ေနျခင္းႏွင့္ အတၱ၀ါဒကို ေအာင္ႏိုင္ရပါမည္။

ဤ ေဂ်ဟာဒ္ဟူသည္ မိမိ၏ အတၱကို ထိန္းခ်ဳပ္ေအာင္ႏိုင္ျခင္းလည္း မည္ပါသည္။ ဤအတြက္ေႀကာင့္ ပင္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)က မိမိ၏ အေဆြေတာ္မ်ားႏွင့္ စစ္ေျမၿပင္မွျပန္ လာခိုက္၀ယ္ “ငါတုိ႔ တေတြ ကား အေသးစားေဂ်ဟာဒ္ဘက္မွ အႀကီးစားေဂ်ဟာဒ္ ဘက္သုိ႔ ျပန္လွည့္ခဲ့ႀကၿပီ” ဆုိၿပီး မိန္႔ေတာ္ မူခဲ့ျခင္းျဖစ္ေပသည္။ လက္နက္ကိုင္တုိက္ပြဲ၀င္မႈက အေသးစားေဂ်ဟာဒ္ျဖစ္ၿပီး မိမိအတၱကို တုိက္ ခိုက္ျခင္း က အႀကီးစားေဂ်ဟာဒ္ ဟုဆုိပါသည္။ အစၥလာမ္တြင္စစ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကို ေျပာႀကား ရာ၌ ဤအျမင္ကုိ ႏွလံုးပိုက္ထားရပါမည္။

ေဂ်ဟာဒ္သည္ အစၥလာမ္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းဟူေသာ အိမ္ကို မုိးထားေသာ အမုိးပမာ အေရးပါေသာ က်င့္စဥ္ တာ၀န္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ သာဂ်ဴလ္အူရုစ္က်မ္းတြင္ ေဂ်ဟာဒ္ကို ေအမာမ္ရာဂိဗ္က အဓိပၸာယ္ေဖာ္ျပရာတြင္ အင္းအားကုိ အားကုန္သံုး၍ လႈပ္ရွားႀကိဳးပမ္းျခင္းဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိရာတြင္ ေဂ်ဟာဒ္တြင္ မြစ္လင္မ္တုိ႔အဖို႔ ရည္မွန္းခ်က္ပန္း တိုင္သုိ႔ခ်ီတက္ ရာတြင္   ေတြ႕ႀကံဳရေသာ အခက္အခဲကို တြန္းလွန္ဖယ္ရွား ႀကိဳးပမ္းလႈပ္ ရွားျခင္းကုိ ေဖာ္ျပထား သည္ ကို   ေတြ႕ရသည္။ ယင္းသုိ႔ႀကိဳးပမ္းလႈပ္ရွားရာတြင္ ေနာက္ဆံုး အေနျဖင့္ စစ္မက္တုိက္ခုိက္ျခင္းျဖင့္ ရည္မွန္း ခ်က္အတြက္ အသက္ကိုပင္ စြန္႔လႊတ္ျခင္းကို ျပဳႀကရသည္။ ယင္းသို႔ ျပဳလုပ္ လႈပ္ ရွားျခင္း ကို ေဂ်ဟာဒ္ဟုေခၚသည္။ သတိထားရမည္မွာ တရားေသာ စစ္မက္ တုိက္ခုိက္ျခင္း သည္ ေဂ်ဟာဒ္တြင္ ပါ၀င္သည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ စစ္မက္တုိက္ခိုက္ျခင္း မွန္သမွ် ကို ေဂ်ဟာဒ္ ဟု ေခါင္းစဥ္ မတပ္ႏိုင္သလုိ ေဂ်ဟာဒ္မဟုတ္သည္ကိုလည္း သတိျပဳရေပမည္။ က်မ္းျမတ္ ကုရ္အာန္ ရႈေထာင့္မွ ႀကည့္လွ်င္ မုအ္မင္န္မွန္သမွ်သည္ ေဂ်ဟာဒ္ကို ဆင္ႏႊဲရန္ အသင့္ျပင္ထားေသာ မူဂ်ာဟစ္မ်ားျဖစ္ႀက သည္။ သို႔ျဖစ္၍ မုအ္မင္န္တုိင္းသည္ ေဂ်ဟာဒ္၏ အျမင့္ဆံုးေသာအဆင့္ျဖစ္ေသာ စစ္မက္တုိက္ခုိက္ျခင္း အတြက္ အသင့္ျပင္ထားရန္ တာ၀န္ရွိသည္။ က်မ္းျမတ္ကုရ္ အာန္သည္ ေဂ်ဟာဒ္ ကို မဆင္ႏႊဲ သူတို႔ အား အေခ်ာင္သမား ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းအေခ်ာင္သမားမ်ားႏွင့္ မူဂ်ာဟစ္တို႔ ၏ ကြာဟခ်က္ကို က်မ္းျမတ္ ကုရ္အာန္က ေအာက္ပါအတုိင္းရွင္းျပထားသည္။

          “ကိုယ္လက္သန္စြမ္းပါလွ်က္ အေခ်ာင္ခုိေနေသာ အေခ်ာင္သမားမ်ားသည္ အလႅာ့ဟ္ အရွင္ျမတ္ ၏ လမ္းမေပၚ၀ယ္ မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္လႈပ္ရွားေနေသာ မုဂ်ာဟစ္တုိ႔ႏွင့္ မည္သုိ႔မွ် ထပ္တူ ထပ္မွ် မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ အလႅာ့ဟ္အရွင္ျမတ္သည္ မူဂ်ာဟစ္တုိ႔အား ျမင့္ေသာ အဆင့္တြင္ထား၍ အရွင္ျမတ္ထံမွ ဆုလာဘ္ေတာ္လည္း ရရွိေပမည္” (၄း၉၅)

ရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ လႈပ္ရွားမႈကာလတြင္ စြန္႔လႊတ္မႈအလံုးစံုကို ျပဳလုပ္ရသည္လည္း ရွိသည္။ ယင္းသုိ႔စြန္႔လႊတ္ရာတြင္ ဥစၥာစည္းစိမ္သာမက သားမယားပင္ စြန္႔ခြာရသည္လည္းရွိသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ မိမိေမြးဖြားခဲ့ေသာ မိခင္ေျမကို စြန္႔ခြာ၍ ရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အေ၀းသို႔ လႈပ္ရွား သြားလာျခင္းကို ဟိဂ်ရသ္ျပဳသည္ဟု ေခၚသည္။ ယင္းသို႔ ဟိဂ်ရသ္ျပဳေသာသူကို မုဟာဂ်ီရီးန္ ဟူ၍လည္းေခၚသည္။ စစ္ေျပး ဒုကၡသည္မ်ားကို မုဟာဂ်ီရီန္ဟူ၍ေခၚ ဆုိႀကေသာ္ လည္း ေဂ်ဟာဒ္သည္ စစ္မက္တုိက္ခုိက္ျခင္း သက္သက္ကို မေခၚဆိုသကဲ့သုိ႕ ဟိဂ်ရသ္ျပဳျခင္း သည္ လည္း ႏိုင္ငံစြန္႔လႊတ္၍ သက္သက္ထြက္ေျပးျခင္းကို မေခၚဆုိပါ။ သုိ႔ျဖစ္၍ စစ္ေျပးတုိင္း သည္ လည္း မုဟာဂ်ီရီးန္မဟုတ္သည္ ကိုလည္း သတိျပဳသင့္သည္။

က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္သည္ ေဂ်ဟာဒ္၏ အေရးပါပံုကို ေအာက္ပါအတိုင္းေဖာ္ျပထားသည္။

“အလႅာ့ဟ္အရွင္ျမတ္၏လမ္းစဥ္အတြက္ ႀကိဳးစားပမ္းစားမႈထက္ အသင္တုိ႔သည္ ဥစၥာပစၥည္းတုိ႔ကို သာလြန္မက္ေမာျမတ္ႏိုးႀကလွ်င္ အသင္တို႔သည္ “ဖာစိက္” ေသြဖီေရးသမားသက္သက္ သာလွ်င္ ျဖစ္ မည္” (၉း၂၄)

က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္သည္ မုဟာဂ်ီရီးန္ႏွင့္ မုဂ်ာဟီဒီးန္တုိ႔မွာ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ခြဲျခားမရေအာင္ အမွီ သဟဲျပဳေန ေႀကာင္းကို ေအာက္ပါအတုိင္းေဖာ္ျပထားသည္။

          “မုဟာဂ်ီရီးန္မ်ားသည္ သူတို႔၏ ဥစၥာပစၥည္းတို႔ကို စြန္႔လႊတ္၍ ထြက္ခြာလာႀကသကဲ့သုိ႔ မုဂ်ာဟီဒီးန္တုိ႔သည္ သူတုိ႔၏ အသက္၊ အုိးအိမ္၊ ပစၥည္းကုိ အသံုးျပဳ၍ ႀကိဳးပမ္းႀကသည္။ ယင္းသူတုိ႔ သာလွ်င္ အလႅာ့ဟ္အရွင္ျမတ္၏ ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္တြင္ သာလြန္ျမင့္ျမတ္ အဖိုးတန္ေပသည္” (၉း၂၀)

          “မွတ္သားႀကေလာ့၊ မိမိအိုးအိမ္မ်ားစြန္႕ခြာ၍ ဟိဂ်ရသ္ျပဳခဲ့ေသာ မုဟာဂ်ီရီးန္မ်ား၊ မိမိဥစၥာပစၥည္း၊ အသက္အားျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းႀကေသာ မုဂ်ာဟီဒီးန္မ်ားသာမက ယင္းသူတို႔အား လက္ခံကူညီ ရိုင္းပင္းခဲ့ႀကေသာ သူတုိ႔သာလွ်င္ စစ္မွန္ေသာ မုအ္မင္န္ယံုႀကည္သူမ်ားျဖစ္ႀကသည္” (၈း၇၄)

ယင္းအေရးေပၚကာလတြင္ မပါ၀င္ေသာသူတို႔အား ကုရ္အာန္က ေအာက္ပါအတုိင္း ဆုိသည္။

          “အႀကင္သူသည္ အစၥလာမ္ကိုလက္ခံသည္မွန္လည္း ဟိဂ်ရသ္ကာလတြင္ ဟိဂ်ရသ္မျပဳခဲ့လွ်င္ ယင္းသူတုိ႔အား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္တာ၀န္သည္ အသင္တုိ႔အေပၚတြင္မရွိေခ်” (၈း၇၂)

လူသည္ မိမိ၏ အသက္ကို အလြန္တန္ဖိုးထားေလ့ရွိသည္။ ဘ၀ရပ္တည္မႈအတြက္ အသက္႐ွဴျခင္း၊ အိပ္ျခင္း၊ စားေသာက္ျခင္း၊ ေမထုန္မႈျပဳျခင္းသက္သက္ကိုသာလွ်င္ ျပဳလွ်င္ ယင္းဘ၀သည္ တိရစာၦန္ ဘ၀ သက္သက္ဟုေခၚဆုိရေပမည္။ လူ၏ထူးျခားေသာအခ်က္မွာ တိရစာၦန္ထက္ သာလြန္ေသာ လူ႕ဘ၀တာ၀န္ကုိ ထမ္းေဆာင္ရျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းလူ႕ဘ၀တာ၀န္ကုိ ထမ္းေဆာင္ ရာတြင္ စြန္႔လႊတ္ျခင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို စြန္႔လႊတ္ ႏိုင္စြမ္း႐ွိျခင္းသည္ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ ယင္းစြန္႕ လႊတ္ျခင္း တြင္ ဟိဂ်ရသ္ျပဳျခင္းႏွင့္ ဂ်ီဟာဒ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ျခင္းသည္ အျမင့္ျမတ္ဆံုးေသာ စြန္႕ လႊတ္ျခင္းျဖစ္ေႀကာင္း၊ သိထုိက္ေပသည္။ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္က မုအ္မင္တုိ႔အား ေသျခင္းကို မေႀကာက္   ရန္ သြန္သင္သည္။ ထုိမွ်မက မုအ္မင္န္အမွန္ တကယ္ျဖစ္လိုလွ်င္ ေသျခင္းကို စိန္ေခၚတမ္း တရန္ ဆုိသည္။

ယင္းသို႔ေသျခင္းကို စိန္ေခၚတမ္းတျခင္းသည္ မုအ္မင္န္ကို ဆန္းစစ္ရာတြင္ မွတ္ေက်ာက္ျဖစ္သည္။ က်မ္းျမတ္ ကုရ္အာန္က ကာဖိရ္တို႔၏ ဘ၀ကို ေအာက္ပါအတိုင္းေဖာ္ျပထားသည္။

          “ကာဖိရ္တို႔၏အျဖစ္ကား၊ တိရစာၦန္မ်ားက်င့္ႀကံသကဲ့သို႔ စားျခင္း၊ ေသာက္ျခင္းျဖင့္ ေလာက စည္းစိမ္ ကို ျမဴးတူးခံစားျခင္းသက္သက္ျဖစ္သည္” (၄၇း၁၂)

ဤေနရာတြင္ မုအ္မင္န္၏ခံယူခ်က္ကို ကုရ္အာန္က –

          “မုအ္မင္န္တို႔သည္ ဤေလာက ဘ၀သာမက၊ ေသျခင္း၏ေနာက္ကိုလည္းစဥ္းစားႀကသည္၊ သူတုိ႔ သည္ အလႅာ့ဟ္အရွင္ျမတ္၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ေပၚတြင္ မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ႀကသည္၊ သူတုိ႔ သည္လွ်င္ ေအာင္ျမင္သူျဖစ္သည္” ဟု ဆုိထားျခင္းျဖစ္သည္။

စစ္မွန္ေသာ ယံုႀကည္သူ မြစ္လင္မ္သည္ ေသျခင္းကို မေႀကာက္သည့္အျပင္ ေသျခင္းသေဘာကို စိန္ေခၚေလ့ ရွိသည္။ ဤသို႔ေသျခင္းကိုမေႀကာက္ဘဲ အစၥလာမ္အတြက္ အသက္ကုိစြန္႕ႏိုင္သူ၏ အရည္ အခ်င္းကို ကုရ္အာန္က ရွဟာဒတ္ဟုဆိုထားသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ရွဟာဒတ္ခံယူေသဆံုးရသူကုိ ႐ွဟိဒ္ ဟုေခၚ သည္။ ဤ႐ွဟိဒ္ အျဖစ္ခံယူရ႐ွိျခင္းသည္ အစၥလာမ့္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ အလြန္ျမင့္ျမတ္ လွသည္။ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ အလႅာ့ဟ္အရွင္ျမတ္ကဆုိသည္။ ဤသို႔ျမင့္ျမတ္ေသာ အဆင့္ သို႔ေရာက္ ရွိရန္ ေဂ်ဟာဒ္ျပဳရမည္။ ေဂ်ဟာဒ္ျပဳရန္ ဟိဂ်ရသ္ျပဳရေပမည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ရွဟာဒဒ္၊   ေဂ် ဟာဒ္ႏွင့္ ဟိဂ်ရသ္တုိ႔သည္ ခြဲျခားမရ၊ ဒြန္တြဲေနသည့္က်င့္စဥ္ ျဖစ္ေႀကာင္း သိသာႏိုင္ သည္။ က်မ္းျမတ္ ကုရ္အာန္၏ ေအာက္ပါလမ္းညႊန္ခ်က္ကိုလည္း သိထိုက္ေပသည္။

          “အသင္တုိ႔သည္ ဂ်ႏၷသ္သုခဘံုသုိ႔ အလြယ္တကူ၀င္ေရာက္ခြင့္ရရွိမည္ဟု ထင္မွတ္ႀကသေလာ။ အသင္တို႔အရွင္က လူသားမ်ိဳးႏြယ္တို႔သည္ ယင္းအဆင့္သို႔ေရာက္႐ွိရန္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ိဳးစံုႏွင့္ ဆင္းရဲ ဒုကၡ အလံုးစံုကို ႀကံ႕ႀကံ႕ခံရပ္တည္တြန္းလွန္သည္သာမက တင္းက်ပ္ဒုကၡေပးမႈကို အဖက္ဖက္မွ ၀န္းရံခံခဲ့ရသည္။ ယင္းဒဏ္ေႀကာင့္ ႏွလံုးပင္တုန္ခဲ့ရသည္။ ထုိအခါတမန္ေတာ္ကိုယ္တုိင္က ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ႀကိဳး ပမ္းမႈ၏ ရလဒ္ကို ဘယ္ေသာအခါတြင္ ရႏိုင္မည္နည္းဟု ဆုေတာင္းေပးခဲ့ရသည္။ ဤ၍ ဤမွ်ေသာ ခက္ခဲမႈကုိ တြန္းလွန္ၿပီးမွသာ ခ်မ္းရိပ္ၿငိမ္သို႔ သူတုိ႔ေရာက္ခဲ့ရသည္” (၂း၂၁၄)

က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္က မုဂ်ာဟစ္၏အရည္အခ်င္းကို ေအာက္ပါအတုိင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

          “အလႅာ့ဟ္အရွင္ျမတ္၏ လမ္းမေပၚတြင္ လႈပ္ရွားခဲ့၍ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးျခင္းႏွင့္ႀကံဳခဲ့ရ ၍ ေဘး ဒုကၡဒဏ္ ေႀကာင့္ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ခဲ့ရျခင္း၊ ရန္သူတုိ႔၏ ေဒါသအဟုန္ေႀကာင့္ နာက်င္ခံခဲ့ရျခင္း သည္ အလဟာသ မျဖစ္ေစရပါ။ ယင္းေကာင္းျမတ္ေသာလႈပ္ရွားမႈကို အလႅာ့ဟ္အရွင္ျမတ္ကမွတ္တမ္း တင္ထားေပသည္” (၉း၁၂၁-၁၂၂)

          “မိမိတို႔၏ ဥစၥာ၊ ပစၥည္း၊ အုိးအိမ္တို႕ကို စြန္႕လႊတ္၍ အရွင္ျမတ္၏လမ္းစဥ္အတြက္ ဟိဂ်ရသ္ျပဳခဲ့ သူတုိ႔၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာေသာအခါ အာမခံခ်က္ရွိေသာ ဘ၀၏ ေပ်ာ္ရႊင္ မႈကို ရရွိေပမည္။ အကယ္၍ ယင္းသူတို႔သည္လႈပ္ရားမႈျပဳရင္း လမ္းခုလပ္တြင္ က်ဆံုးခဲ့လွ်င္ လည္း အလႅာ့ဟ္အရွင္ထံမွ သူတုိ႔အတြက္ ခံစားရန္ ဆုလာဒ္ေတာ္မ်ား ရွိေပသည္”(၄း၁၀၁)

          “အလႅာ့ဟ္အရွင္ျမတ္၏လမ္းစဥ္၌ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ တစ္ခါတစ္ရံစစ္ပြဲႏွင့္ႀကဳံ၍ အသက္ အႏၱရာယ္   ျဖစ္လာတတ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံငတ္မြတ္ေခါင္းပါးျခင္းႏွင့္ အသက္အုိးအိမ္၊ စည္းစိမ္ ကို စြန္႕လႊတ္ ရသည္လည္း ရွိသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား ဆံုးရံႈးရသည္လည္း ရွိသည္။ ဤသို႔ေသာအႏၱရာယ္ က်ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ႀကံ႕ႀကံ႕ခံရပ္တည္၍ အႏၱရာယ္ကို ရင္ဆုိင္အႏိုင္ယူသူသာ လွ်င္ ေအာင္ျမင္သူျဖစ္မည္။ အႏၱရာယ္က်ေရာက္ခ်ိန္တြင္ လမ္းလႊဲ၊ လမ္းမွားဘက္သို႔ ထြက္ေပါက္ မရွာဘဲ အရွင္ျမတ္ထံေတာ္မွ လာေရာက္ခဲ့ၿပီး အရွင္ျမတ္ဘက္သို႔သာ ျပန္ရမည္ဟု ခံယူရင္ဆုိင္သူ သာလွ်င္ အလႅာ့ဟ္အရွင္ျမတ္၏ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာကို လက္ခံရရွိမည့္သူျဖစ္သည္။ (၂း၁၅၅)

ဤေနရာတြင္ ကုရ္အာန္က အေယာင္ေဆာင္မြစ္လင္မ္(၀ါ) မုနာဖိက္၏ လကၡဏာကို ေအာက္ပါ အတုိင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

          “မုအ္မင္န္စစ္မွန္ေသာ ယံုႀကည္သူတုိ႔သည္ ေဂ်ဟာဒ္တာ၀န္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစဥ္အၿမဲေမွ်ာ္ လင့္စြာ ျဖင့္ အသင့္ျပင္နားစြင့္လ်က္ရွိေနႀကေသာ္လည္း အေယာင္ေဆာင္မြစ္လင္မ္ (၀ါ) မုနာဖိက္တို႔ ကမူ စစ္မက္ေရးရာ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလႅာ့ဟ္အရွင္ျမတ္ထံေတာ္မွ အမိန႔္က်ေရာက္လာလွ်င္ သူတို႔ သည္ တမန္ေတာ္ျမတ္အား မူးလဲက်ေတာ့မည္ကဲ့သို႔ ေႀကာက္လန္႔စြာ ေငးေမာလ်က္ ရွိေနတတ္ သည္” (၄၇း၂၁)

က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္က စစ္မက္တုိက္ခိုက္ျခင္းကုိ ခြင့္ျပဳျခင္းအေႀကာင္းကုိလည္း ေအာက္ပါ အတုိင္း   ေဖာ္ျပ ထားသည္။

          “မတရားသျခင့္ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခံရသူတုိ႔အဖုိ႔ ျပန္လည္ခုခံတိုက္ခိုက္ခြင့္ကို အလႅာ့ဟ္အရွင္ျမတ္က ခြင့္ျပဳထားသည္။ ယင္းသူတုိ႔သည္ မုခ်ေအာင္ျမင္မႈကုိ ရရွိမည္။ ယင္းသူတု႔ိအား မတရားဖိႏွိပ္၍ အိမ္၊ ယာေျမမွ ႏွင္ထုတ္ခံရျခင္းမွာ သူတုိ႔သည္ အလႅာ့ဟ္အရွင္ျမတ္အား လက္ခံခဲ့၍ ျဖစ္သည္” (၄၇း၂၀)

          “အသင္တု႔ိသည္အစၥလာမ္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့သည့္အတြက္ ဖိႏွိပ္ဒုကၡေပး ခံေန ရေသာ္ အင္အားခ်ည့္နဲ႔သူတုိ႔ျဖစ္သည့္ ေယာက်္ား၊ မိန္းမ၊ ရင္ေသြးငယ္မ်ားအတြက္ အ ဘယ္ေႀကာင့္   စစ္မတုိက္ဘဲ ႀကည့္ေနႀကသနည္း၊ ယင္းဖိႏွိပ္ခံဘ၀ေရာက္သူတို႕သည္ အလႅာ့ဟ္ အရွင္ျမတ္ ထံ ယင္းလူယုတ္မာတုိ႔လက္မွ လြတ္ေျမာက္ေရးရေစေႀကာင္း အသနားခံေနႀကသည္” (၄း၇၅)

ေဂ်ဟာဒ္ကို လက္ေတြ႕ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ရာတြင္ မြစ္လင္မ္လူထုအဖြဲ႕အစည္း၀င္တို႔ ပထမဦးဆံုးရင္ဆုိင္ခဲ့ ရေသာ ဗဒရ္စစ္ပြဲသည္ အေကာင္းဆံုးသက္ေသ သာဓကျဖစ္သည္။ မြစ္လင္မ္တို႔သည္ ၁၃ႏွစ္တိတိ မကၠာ့ဟ္ၿမိဳ႕တြင္ ကာဖိရ္တု႔ိ၏ ဖိႏွိပ္ဒုကၡေပးမႈကို နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ အလူးအလဲခံေနရသည္။ မဒီနာၿမိဳ႕သို႔ ဟိဂ်ရသ္ျပဳခဲ့ရာတြင္လည္း သားတစ္ကြဲ၊ မယားတစ္ကြဲ၊ ဥစၥာပစၥည္းႏွင့္ အိမ္ရာမဲ့ခဲ့ရေသာ အထီးက်န္ ဘ၀ျဖင့္ လာေရာက္ခဲ့ရသည္။ မြစ္လင္မ္တို႔အား အကာအကြယ္ေပးေသာ မဒီနာၿမိဳ႕သား အန္ဆြာရီတို႔ သည္လည္း သူေဌးသူႀကြယ္မဟုတ္၊ လယ္သမားလူတန္းစားမ်ားသာျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ မုဟာဂ်ီရိန္းတုိ႔ အား စား၀တ္ေနေရးအဆင္ေျပမႈေလာက္သာ ကူညီေပးႏိုင္ေသာ အဆင့္ရွိသူျဖစ္သည္။ ဤသို႔ လွ်ပ္ တျပက္ ထုိးစစ္ကို ခံရေတာ့မည့္အေျခအေနေႀကာင့္ မြစ္လင္မ္တို႔သည္ တုန္လႈပ္ခဲ့ရသည္။ မြစ္လင္မ္ တို႔သည္ ဇေ၀ဇ၀ါျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ ကုရ္အာန္၏ ေအာက္ပါ လမ္းညႊန္ခ်က္ သည္ ေရာက္ရွိ လာခဲ့သည္။

      “အသက္ရွင္ေနထိုင္ခြင့္ အခြင့္အလမ္းရွိသူသည္လည္း တိက်ေသာ အသက္ရွင္ခြင့္ရရွိေရး အတြက္ သက္ေသျပ၍ ေနထိုင္ေလာ့၊ အသက္ရွင္ခြင့္မရွိေသာသူတုိ႔သည္လည္း ထင္ရွားေသာ သက္ေသ  သာဓကျဖင့္ ေသျခင္း၏ ရင္ခြင္သုိ႔ ၀င္ေရာက္ေလာ့” (၈း၄၂)

ကုရ္အာန္သည္ မြစ္လင္မ္လူ႕အဖြ႕ဲအစည္းတို႔အား စိုးရိမ္ေႀကာက္လန္႔ တုန္လႈပ္စြာ အသက္ရွင္ေန ထိုင္ခြင့္ ကုိ အခ်ည္းအႏွီးဘ၀အျဖစ္ ေဖာ္ျပသည္။ လူ႔ေလာကတြင္ အညဥ္းပန္းလည္း မခံႏွင့္၊ ညဥ္းပန္းမႈ လည္းမျပဳႏွင့္ ဟုတားျမစ္သည္။ လြတ္လပ္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္တြင္အသက္ ရွင္ေနထိုင္ခြင့္ အတြက္ ထင္ရွားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖင့္ အသက္ရွင္ခြင့္ကို ရွာႀကံရမည္ကို ျပဆုိသည္။ ဤအတြက္ အခြင့္ အလမ္း ကိုလည္း လမ္းညႊန္သည္။

“အသင္တို႔သည္မိမိတို႔ ၏ ကာကြယ္ေရး အတြက္ ျပင္ဆင္မႈအဆင့္ဆင့္ကို ျပဳထားႀကေလာ့။ မိမိတို႔ နယ္ေျမ ကို အင္အားသံုး၍ ေစာင့္ေရွာက္ႀကေလာ့၊ သုိ႔မွသာ အသင္တို႔၏ ရန္သူႏွင့္ အလႅာ့ဟ္၏ ရန္သူတို႔သည္ ေႀကာက္႐ြံ႕ ႀကမည္။ သုိ႔ျဖင့္ အသင္တုိ႔အား တုိ္ကခိုက္ျခင္းမျပဳမည္မဟုတ္” (၈း၆၀)

ဤေနရာတြင္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္၏ စူရာဟ္“အလ္ဗလဒ္” သည္ ေဂ်ဟာဒ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို သိပ္ သည္း စြာ ျဖင့္ ေအာက္ပါအတုိင္းေဖာ္ျပထားသည္။

“အလႅာ့ဟ္အရွင္ျမတ္သည္လူသားတုိ႔အား ႏွစ္ခုေသာလမ္းကိုျပထားသည္။တစ္ခုကား တစ္ ကုိယ္ေကာင္း   သမားႏွင္ ့ေလာကီဇိမ္ခံသူတို႔၏ အေခ်ာင္ခိုေသာလမ္း . . . .

က်န္တစ္ခုကား မတ္ေစာက္ေသာ ေတာင္ခါးပန္းသို႔ တတ္လွမ္းရေသာလမ္း၊ ယင္းလမ္းေႀကာင္းသည္ ခက္ခဲပင္ပန္းရသည္မွန္ေသာ္လည္း ေျခလွမ္းလွမ္း လွမ္းတုိင္းျမင့္မားေသာ အဆင့္ သို႔ ေရာက္သည့္ နည္း တူပင္ ယင္းလမ္းကား . . .

၁) . အခ်ဳပ္ခ်ယ္ခံေနရေသာသူတို႔အားလြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ႀကိဳးပမ္းျခင္း။

၂) . ငတ္ျပတ္ဒုကၡေရာက္ေနေသာ သူတို႔အား အစာဖူလံုမႈအတြက္လည္း ႀကိဳးပမ္းျခင္း။

၃) . လူ႔အဖြဲကအစည္းအခ်င္းခ်င္း ဒုကၡေရာက္ေနရေသာ ခိုကုိးရာမဲ့တို႔အေရးကိုေျဖရွင္းေပးျခင္း။

၄) . အလုပ္ကိုႀကိဳးစားပမ္းစားလုပ္ေနပါလ်က္ ျပည့္၀ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးကုိမရႀကသူတို႔အား ကယ္ တင္ျခင္း”

(၉း၁-၁၆)

ေဖာ္ျပပါအခ်က္တို႕ကိုေအာက္ပါအတုိင္းျပျပန္သည္။

          “အလႅာ့ဟ္အရွင္ျမတ္သည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္အားဖိႏွိပ္ဒုကၡေပးေနေသာ လူယုတ္မာတို႔ အား တားဆီး တြန္းလွန္ျခင္းမျပဳဘဲ လ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့လွ်င္ ဤကမာၻေလာကႀကီးသည္ ဒုစရုိက္သမားတို႔၏ လုပ္ ရပ္ေႀကာင့္ ေမွာင္မုိက္သြားလိမ့္မည္”(၂း၂၅၁)

          “အသင္တုိ႔သည္ ယင္းလူယုတ္မာတုိ႕အား တိုက္ခိုက္ႀကေလာ့။ အလႅာ့ဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အသင္တုိ႔အားျဖင့္ ယင္းလူတို႔အား ဒဏ္ခတ္ေတာ္မူသည္။”(၉း၁၄)

ကုရ္အာန္ကလမ္းညႊန္ေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ စစ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား –

  1. အသင္တို႔အား စစ္မက္တုိက္ခိုက္သူတို႔အား ျပန္လည္တုိက္ခိုက္ရင္ဆုိင္ေခ်မႈန္းေလာ့၊ သုိ႔ရာတြင္ စစ္ကုိ က်ဴးလြန္ေသာအေျခအေန မေရာက္ပါေစႏွင့္၊ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ျပဳႀကေလာ့။ (၂း၁၉၀)
  2. စစ္ျဖစ္ေသာ ေဒသတြင္ စစ္ႏွင့္မပတ္သက္ေသာ လယ္ယာပစၥည္းမ်ား၊ လူေနေဒသမ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးျခင္း မျပဳပါႏွင့္၊ ယင္းသည္ အခ်ည္းအႏွီးေသာပ်က္စီးမႈကိုျဖစ္ေစသည္။ ယင္းအျပဳအမူကို အလႅာ့ဟ္အရွင္ မႀကိဳက္မႏွစ္သက္ေခ်။ (၂း၂၀၅)
  3. သိမ္းပိုက္မိေသာ နယ္ေျမကိုဖ်က္ဆီးျခင္းလည္းမျပဳေလႏွင့္ ထိုေဒသရွိအျပစ္မဲ့ေသာျပည္ သူတို႔အား အရွက္တကြဲ ႏွိပ္စက္ျခင္းလည္းမျပဳပါႏွင့္ (၂၇း၃၄)
  4. စစ္တိုက္ခုိက္ေသာ ကာလအတြင္း စစ္မဲ့ရက္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေနရာအခ်ိဳ႕ကို စစ္မဲ့ဇုန္အျဖစ္သတ္မွတ္ပါ။ ဤသို႔ျဖစ္ စစ္မဲ့ကာလတြင္ စစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍သံုးသပ္မႈျပဳႏိုင္မည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အ တြက္ ျပင္ ဆင္မႈလည္း ျပဳႏိုင္မည္။ ထုိ႔အတူ စစ္မဲ့ဇုန္ေဒသတြင္ အျပစ္ကင္း စင္ေသာ ျပည္သူတို႔အား ခိုလႈံခြင့္ ျပဳႏိုင္သည္။ (၂း၂၁၇)
  5. ရန္သူတို႔က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လက္ဆင့္ကမ္းလာလွ်င္ အသင္တို႔သည္ လက္ဆင့္ကမ္းပါ၊ သုိ႔ရာတြင္ သတိ၀ိရိယရွိစြာျဖင့္ ရန္သူကုိ အကဲခတ္ပါ။ (၈း၆၁)
  6. လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးအား မုန္းတီးမႈသည္ ယင္းသူတို႔အား မတရားသျဖင့္ ဖိႏွိပ္ရန္ေသြးေဆာင္မႈ မျဖစ္ပါေစႏွင့္၊ တရားနည္းလမ္းမွန္ျဖင့္ ျပဳႀကေလာ့။ အေႀကာင္းမူ အသင္တုိ႔ သည္ ေျဖာင့္ မတ္သူမ်ားျဖစ္၍ ေျဖာင့္မတ္သူတုိ႔၏ နည္းလမ္းသည္ ဤသို႔ျဖစ္သည္။ (၅း၈)
  7. စစ္သံု႕ပန္းတို႔အား ေလ်ာ္ေႀကးယူ၍လည္းေကာင္း၊ မယူဘဲလည္းေကာင္း လႊတ္ေလာ့၊ ရန္သူ ဘက္ သား တုိ႔ခိုလံႈခြင့္ေတာင္းခံလွ်င္ လက္ခံေလာ့၊ ယင္းသူတုိ႔အား ကုရ္အာန္၏ လမ္းညႊန္ ခ်က္ကို ရွင္းျပေလာ့၊ သူတို႔သည္ ေနရပ္ဌာနသုိ႔ ျပန္လိုလွ်င္လည္း ျပန္ခြင့္ျပဳေလာ့။ (၄၇း၄)
  8. ရန္သူတုိ႔ႏွင့္တကြ အျခားသူတို႔ႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆုိထားေသာ စာခ်ဳပ္ကို ေလးစားမႈျပဳရန္ ကုရ္အာန္ (၅း၁) တြင္ အတိအလင္းေဖာ္ျပထားသည္။ ရန္သူတုိ႔သည္ ခ်ဳပ္ဆုိထားေသာ စာခ်ဳပ္ေနာက္ကြယ္တြင္ မေကာင္းေသာ အျပဳအမူကုိျပဳလုပ္လာလွ်င္ ယင္းမေကာင္းမႈကို မေကာင္းမႈႏွင့္ မတုန္႔ျပန္ႏွင့္၊ သူတို႔ ခ်ဳပ္ဆိုေသာ စာခ်ဳပ္ကို ျပန္လည္ရုတ္သိမ္းလိုက္ျခင္းသည္ အေကာာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ (၈း၅၈)
  9. စစ္မက္လုိလားေသာ အုပ္စု၏ အင္အားကို လံုး၀ခ်ိနဲ႔သြားေအာင္ျပဳရျခင္းမွာ ယင္းသူတို႔ ေနာက္ ထပ္ မတရားသျဖင့္ မျပဳက်င့္ရန္ျဖစ္သည္။ (၄၇း၄)

10. အသင္တုိ႔သည္ ရန္သူ၏ထိုးႏွက္ျခင္းကို ခံခဲ့ရလွ်င္လည္း စိတ္ဓါတ္က်ျခင္းမ႐ွိဘဲ ယင္းထိုးႏွက္ျခင္း ၏ ဇစ္ျမစ္ကုိ ႐ွာေဖြေလာ့။ (၃း၁၃၉)

11. အသင္တုိ႔သည္ ရန္သူအားေက်ာေပး၍ ထြက္ေျပးျခင္းမျပဳႏွင့္၊ ယင္းသူတုိ႔အေပၚ အလႅာ့ဟ္ အရွင္ျမတ္ ထံမွ ေဘးဒုကၡမ်ား က်ေရာက္မည္။ သုိ႔ျဖင့္ ဆံုး႐ႈံးမႈအတြင္း ေရာက္ရွိမည္။ (၈း၁၅-၁၆)

မြစ္လင္မ္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၀င္တို႔အား ကုရ္အာန္၏ သတိေပးခ်က္ –

“အို- ယံုႀကည္သူအေပါင္းတုိ႔ သင္တုိ႔သည္ တစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းအရ လည္းေကာင္း၊ ျပႆနာတစ္စံုတစ္ရာေပၚေပါက္လာလွ်င္ က်ေရာက္လာေသာ ေဘးရန္ကုိ တြန္းလွန္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေလာ့၊ ယံုႀကည္ျခင္းအရာတြင္ခုိင္ၿမဲႀကေလာ့၊ အ႐ွင္ျမတ္၏တာ၀န္ကို တေသြမတိမ္း ထမ္းေဆာင္ေလာ့။ သို႔မွသာ ေအာင္ပြဲကို ဆြတ္ခူးႏိုင္မည္။

႐ွဟီဒီ၏အဆင့္

          “အမွန္ေသာ္ကား အႀကင္သူသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အမိန္႕ေတာ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ရစူလ္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္(ဆါ)၏ အမိန္႔ေတာ္မ်ားကို လည္းေကာင္း လိုက္နာအံ့၊ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ သူတို႔သည္ အလႅာ့ဟ္အရွင္ျမတ္ေက်းဇူးေတာ္ျပဳေသာ နဗီတမန္ေတာ္မ်ား ဆြစ္ဒီက္တိက်မွန္ ကန္ စြာ ေျပာဆုိေဆာင္႐ြက္ သူမ်ား၊ “ရွဟိဒ္” အလႅာ့ဟ္အ႐ွင္ျမတ္၏ လမ္းေတာ္၌ အသက္ဇီ၀ိန္ကို စြန္႔လွဴ သူမ်ား၊ “ဆြာလိဟ္” သူေတာ္စဥ္သူေတာ္ေကာင္းမ်ားႏွင့္အတူတကြ ႐ွိႀကလတၱံ၊ စင္စစ္ဆုိေသာ္ ယင္းသူတို႔သည္ အဘယ္မွ်ေလာက္ မြန္ျမန္လွစြာေသာ မိတ္သဟာယ အေဖာ္အဖက္ မ်ား ျဖစ္ႀကေပ သနည္း” (၄း၆၉)

 

အဆုိပါပုဂၢိဳလ္မ်ားအနက္မွ ရွဟီဒီ အလႅာ့ဟ္အရွင္ျမတ္လမ္းေတာ္၌ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္သူမ်ား အသက္ ဇီ၀ိန္ ကို စြန္႔လွဴသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလြန္ထူးျခားသည့္ အဆင့္အတန္းမ်ား ႐ွိေႀကာင္း ကုိလည္း ကုရ္အာန္ က်မ္းျမတ္၌ ေဖာ္ျပထား၏။

          “ထုိ႔ျပင္တ၀ (အုိ-မြစ္လင္မ္အေပါင္းတို႔) အသင္တုိ႔သည္ အလႅာ့ဟ္အရွင္ျမတ္၏ လမ္းေတာ္၌ အသတ္ျဖတ္ခံရသူတို႔ကို လူေသမ်ားဟု မေျပာဆုိႀကကုန္လင့္။ (ယင္းသူတုိ႔သည္ လူေသမ်ား) အလ်ဥ္း မဟုတ္၊ စင္စစ္မွာမူထုိသူတို႔သည္ အလႅာ့ဟ္အရွင္ျမတ္၏ ထံေတာ္၌ အသက္႐ွင္လွ်က္ ပင္႐ွိႀကေလ ၏။ သို႔ရာတြင္ အသင္တို႔သည္ (ထုိအေႀကာင္းကို) ေတြးဆဆင္ျခင္ မသိမျမင္ႏိုင္ႀကေခ်။” (၂း၁၅၄)

သာသနာ့အာဇာနည္တို႔သည္ ေခတ္အဆက္ဆက္၌ ေပၚထြန္းမည္ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါသာသနာ့ အာဇာ နည္ေလာင္း အလ်ာတို႔သည္ ျမင့္ျမတ္သည့္ အဆင့္အတန္းကို ရရွိမည့္အေႀကာင္းကိုလညး္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ဤ ဆုိထား၏။

          “၄င္းအျပင္ (အုိနဗီတမန္ေတာ္) အသင္သည္ အလႅာ့ဟ္အရွင္ျမတ္၏ တရားလမ္းေတာ္၌ (စစ္တုိက္စဥ္) အသတ္ခံရေသာ သူတို႔ကို သူေသမ်ားဟူ၍ အလ်ဥ္းမထင္မွတ္ေလႏွင့္။ (ထိုသူတို႔ကား သူေသမ်ား) အလ်ဥ္းမဟုတ္၊ စစ္စစ္မွာကား ထိုသူမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ အရွင္ျမတ္ထံေတာ္၀ယ္ အသက္ ႐ွင္ေနေသာ သူမ်ားပင္ ျဖစ္ႀကသည့္အျပင္ (အလႅာ့ဟ္အရွင္ျမတ္၏) ေကၽြးေမြးျခင္းကိုလည္း ခံႀကရကုန္ ၏။” (၃း၁၆၉)

          “ထုိသူတို႔သည္ ၄င္းတို႔အား အလႅာ့ဟ္အရွင္ျမတ္က မိမိစည္းစိမ္ခ်မ္းသာ အက်ိဳးေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးျမွင့္ေပး သနားေတာ္မူေသာေႀကာင့္ ႏွစ္ေထာင္းအားရ ရႊင္လမ္းလ်က္႐ွိႀကသည္သာမက မိမိ တို႔ေနာက္ ၌ (က်န္ခဲ့ေသာ) မိမိတို႕ႏွင့္ လာေရာက္ေတြ႕ဆံု ပူးေပါင္းျခင္းမရွိေသးေသာ သူတို႔ႏွင့္ ပတ္ သက္၍ လည္း ၀မ္းေျမာက္ ၀မ္းသာ ေပ်ာ္႐ႊင္ႀကကုန္သည္။ အေႀကာင္းတစ္မူကား ထို(က်န္ရစ္ေသာ) သူတို႔အဖို႔မွာလည္း (မိမိတို႔ထံ ေရာက္ရွိလာႀကေသာအခါ) မည္သုိ႔မွ် စိုးရိမ္ေႀကာင့္ႀကျခင္းလည္း မ႐ွိေႀကာင့္ပင္တည္း။” (၃း၁၇၀)

ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္ အလင္းျပက်မ္း၌ ရွဟိဒ္ ဟူသည္မွာ အျမဲတေစ အသက္ႏွင့္ပင္ အရွင့္ ထံေတာ္ပါး၌ ႐ွင္ေနႀကကုန္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔အားေခၚဆုိျခင္းျဖစ္ေႀကာင္း ဖြင့္ဆုိထား၏။ ၄င္းအျပင္ “ရွဟီဒီမ်ား အသက္ ႐ွင္လွ်က္႐ွိႀကကုန္၏” ဟု မိန္႔ဆိုထားျခင္း၏ သေဘာမွာ “အခြင့္အေရးအားျဖင့္ ႐ွင္ သူမ်ား ကဲ့သို႔ပင္ ျဖစ္ႀကကုန္၏၊ အက်င့္သီလမ်ား၏ ကုသိုလ္အက်ိဳးသည္လည္းျပတ္ဆဲသည္ မ႐ွိေပ” စသည္ျဖင့္ အက်ယ္တ၀င့္ ဖြင့္ဆုိထားေႀကာင္း ေတြ႕ရ၏။

အတိတ္ေခတ္႐ွိေျမာက္ျမားစြာ သုခမိန္တို႔၏ ယူဆခ်က္မွာ ထို႐ွင္ျခင္းသည္ ဥပစာမဟုတ္၊ မုခ်ျဖစ္ သည္(၀ါ) ႐ုပ္ႏွင့္ နာမ္ေပါင္းစပ္လ်က္႐ွိေသာ ႐ွင္ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ပညာ႐ွင္တို႔၏ ယူဆခ်က္မွာ ထို႐ွင္ျခင္းသည္ နာမ္သေဘာအားျဖင့္သာျဖစ္သည္။

စစ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

အစၥလာမ္သည္ မ်က္ကန္းစစ္ ဆန္႔က်င္ေရး၀ါဒႏွင့္ မ်က္ကန္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၀ါဒ (Blind Pacifism) ကို မၿပညႊန္ပါ။ အႀကမ္းဖက္၀ါဒကို စြန္႔လႊတ္လာေရးအတြက္ စစ္ေရးအရ ေျဖ႐ွင္းရန္ တာ၀န္႐ွိေႀကာင္းကို ျပဆုိထားပါသည္။

          “စစ္မက္ၿပိဳင္ဆုိင္ တိုက္ခုိက္ျခင္းကို အသင္တို႔က ႐ြံ႐ွာစက္ဆုပ္ေလၿငားလည္း အသင္တို႔အတြက္ ဖရာဇ္အျဖစ္ ျပဌာန္းထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ အသင္တို႔ စက္ဆုပ္႐ြံမုန္းရာတြင္ အသင္တို႔အတြက္ အေကာင္း ျဖစ္ရာ တန္၏။ အလားတူ အသင္တို႔ႏွစ္သက္ေနရာ တစ္စံုတစ္ရာက အသင္တို႔အဖို႕ အဆိုးျဖစ္တန္ရာလည္း ႐ွိ၏။ အလႅာ့ဟ္ကား သိေတာ္မူၿပီး အသင္တို႔သည္ကား သိနားလည္ႀကသည္မဟုတ္ေခ်” (၂း၂၁၆)

ဘာသာတရားတြင္ အဓမၼမႈကို အစၥလာမ္က မလိုလားေခ်။ ဤအတြက္ေႀကာင့္ပင္ မြစ္လင္မ္တစ္ဦးသည္ ဤအလႅာဟ္အေပၚ လြတ္လပ္စြာ ယံုႀကည္ခ်က္ ကိုးကြယ္မႈဟူေသာ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ ထိန္းဖို႔ လုိသည္။ ဤကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္လာပါက အႏုနည္းႏွင့္ မရပါက အႀကမ္းနည္းျဖင့္ ရက္ ဆုိင္ႀက ရပါသည္။

ကုရ္အာန္က စစ္ကုိ ခြင့္ျပဳထား႐ံုမက တာ၀န္အျဖစ္ကို ၿပဌာန္းထားသည္ကုိ သတိခ်ပ္ရာ၏။ ဤေနရာ၌ “ဘာသာေရးအရ ခ်ဳပ္ခ်ယ္လာလွ်င္၊ မတရားဖိစီးညဥ္းပမ္းမႈ႐ွိလာလွ်င္ စစ္ေရးအရ ရင္ဆုိင္ႀက” ဟုဆို ထားၿပီး၊ ႏိုင္ငံေရးႀသဇာတည္ေဆာက္ရန္၊ စီးပြားေရးအရ ႀသဇာယူရန္၊ မဟာလူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒ က်င့္သံုး ရန္ႏွင့္ သဘာ၀ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားကို လက္၀ါးႀကီးအုပ္ ေမာင္ပုိင္စီးထားရန္တို႔ကို ခြင့္မျပဳ ထားေခ်။ ကုရ္အာန္ (၄း၇၅) တြင္ ၿမိဳ႕ရြာေဒသတစ္ခုတါင္ အားမသန္ေသာ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး မ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္တို႔အား မတရားႏွိပ္စက္ ညဥ္းပန္းခံေနရပါက သူတို႔အား အကာအကြယ္ေပးမည့္ မိတ္ေဆြကို ရ႐ွိေရးႏွင့္ ခုခံကာကြယ္ ေပးမည့္သူမ်ား ႐ွိလာေရးကို ဆုပန္လာသူမ်ားအတြက္ အလႅာ့ဟ္ လမ္း၌ “စစ္မက္ရင္ဆုိင္တုိက္ႀက” ဟု ဆုိထားေပသည္။ ဤအာယသ္ေတာ္အရ မြစ္လင္မ္တို႔တြင္ အဖိႏွိပ္ ညဥ္းပန္းခံ အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ တုိက္ပြဲ ၀င္ႀကျခင္းကို “အလႅာ့ဟ္လမ္း၌ တိုက္ပြဲ၀င္ျခင္း” ဟု ကုရ္အာန္က ဆုိထားသည္။ ေလာကီေရးရာသက္သက္ အတြက္ စစ္ေရးဆင္ႏႊဲျခင္းကိုမူ အစၥလာမ္က လံုး၀ တားျမစ္ထားေခ်၏။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေစာင့္ထိန္းကာကြယ္ရာတြင္ အလႅာ့ဟ္႐ွင္အေပၚ လြတ္လပ္စြာ ယံုႀကည္ကိုးကြယ္ခြင့္က ႐ွိရမည္ျဖစ္သည္။ ကမာၻေၿမပ်က္စီးရာ ပ်က္စီးေႀကာင္းအတြက္ စစ္မက္ျပဳႀကသူတို႔ကုိ  ကုရ္အာန္ (၅း၃၃)   အရ ေသဒဏ္ႏွင့္ ၿပည္ႏွင္ဒဏ္အထိ ႀကီးေလးေသာ ျပစ္ဒဏ္ေပးႀကဟုဆိုထားသည္။ ဤသို႔ေသာ စစ္မ်ိဳးကို တားဆီးႀကရမည္။ ၿငိမ္းခ်မ္ေရးကို၀စီကံအရသာမက၊ ရရာနည္းလမ္းစံုႏွင့္ ႀကိဳးပမ္း ဖို႔ ကုရ္အာန္က ဆုိထားသည္။ အႀကမ္းဖက္သူမ်ားႏွင့္ မတရားက်ဴးလြန္ႀကသူမ်ားအတြက္ တတ္စြမ္းသမွ် အင္အားကို လည္းေကာင္း၊ ၿမင္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ရန္သူတုိ႔ ေႀကာက္ လန္႔ သြားေအာင္    ျပင္ဆင္ထားႀကဟု (၈း၆၀)တြင္ ဆိုထားသည္။ ပိဋိညာဥ္ခ်ဳပ္ျခင္းျဖင့္ စစ္ေရးအရ မတုိက္ခိုက္ရေလေအာင္လည္း ကုရ္အာန္၏ ေနရာမ်ားစြာတြင္ ညႊန္ႀကားထားေသးသည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္ ဆုိရပါေသာ္ ဘာသာတရားတြင္ အဓမၼမႈ ႐ွိလာခဲ့လွ်င္ –

©       မတရား ညဥ္းပမ္း ဖိစီးႏွိပ္စက္မႈမွ ကာကြယ္ရန္၊

©       ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ ရပ္တည္ရန္။

©       မသမာသည့္ အမႈမ်ားတြင္ လက္နက္စြဲကိုင္လာမႈကို ဟန္႔တားရန္။

©       ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ တည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈအျဖစ္ ေဂ်ဟာဒ္ကို ဆင္ႏႊဲရာ၏။

©       ကိုယ္ကစၿပီး တိုက္ခိုက္ျခင္းအား တားျမစ္ထားၿပီး၊ ကုိယ့္ကုိကုိယ္ ကာကြယ္ရန္အေရးကိုမူ အစၥလာမ္က ခြင့္ျပဳထား႐ံုမက၊ ရႏိုင္သမွ် နည္းလမ္းစံုသံုးၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ရယူႏိုင္ရန္လည္း ဆုိထားပါသည္။

စေကာတလန္ ျမိဳ႕လယ္ဗလီ အတြင္း လူမ်ိဳးေရးေစာ္ကား၊ ျခိမ္းေျခာက္သူ ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံရ

စေကာတလန္ ျမိဳ႕လယ္ဗလီ အတြင္း လူမ်ိဳးေရးေစာ္ကား၊ ျခိမ္းေျခာက္သူ ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံရ

စက္တင္ဘာလ ၂၃ရက္ေန႔က အသက္ ၂၈ နွစ္အရြယ္ရွိ ဖေရစာေရးသည္ ဂလပ္စဂို ျမိဳ႔လယ္ ဗလီအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ျပီး ဗလီအတြင္းရွိလူမ်ားအား ထြက္ေျပးခိုင္းခဲ့သည္ ဟု အစိုးရ ေရွ႔ေန (တရားလိုေရွ႔ေန) မ်ားကေျပာပါသည္။

စေကာ့တလန္ နိုင္ငံ ရန္ဖရူးရႈိင္းယားျပည္နယ္ ဂၽြန္စတုန္းျမိဳ႔သား ေရး သည္ သူ႔တြင္ ေသနတ္ပါေၾကာင္း ေအာ္ဟစ္ျပီး၊ အနီးရွိလူမ်ားအား ပစ္ခတ္မည္   ျဖစ္ေၾကာင္း ျခိမ္းေျခာက္ခဲ့ေၾကာင္း ျဖစ္သည္။

အခ်င္းျဖစ္ ေနရာ၌ သူ႔အား ဖမ္းဆီး ရမိျပီးေနာက္ ေက်ာပိုးအိတ္ထဲ ရွာေဖြရာ ကပ္ေက်း၊ လက္အိတ္၊ ရုပ္ေျပာင္ မ်က္နွာဖံုးစြပ္ အပါအ၀င္ ပစၥည္းမ်ိဳးစံု ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ အခင္းျဖစ္ပြားစဥ္ ၄င္းအေနျဖင့္ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈ နွင့္ ျခိမ္းေျခာက္မႈ အေၾကာင္းအရာမ်ား ေအာ္ဟစ္ ေနခဲ့ေသးသည္။

ယေန႔ ဂလပ္စဂို စီရင္စု တရားရံုးတြင္ ေရးအား သူ၏ ေစာစီးစြာ ဝန္ခံမႈေၾကာင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၂နွစ္နွင့္ ၄လ ခ်မွတ္လိုက္ေၾကာင္း ဘုရင့္ရံုး (Crown Office) က ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုသည္။

သူ႔အေနျဖင့္ သူ႔ေပၚစြဲဆိုေသာ အၾကမ္းဖက္လိုေသာ အမူအရာနွင့္ ျခိမ္းေျခာက္မႈ၊ ဓါးကိုင္ေဆာင္မႈတို႔ေၾကာင့္ အျပစ္ရွိေၾကာင္း ၀န္ခံသည္။

ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျပီးေနာက္ အေနာက္ စေကာ့တလန္ အစိုးရေရွ႔ေန ဂၽြန္ဒြန္းက “လူတိုင္းတြင္ အျခား လူတဦးတေယာက္၏ အမွန္မစူးစမ္းဘဲ မလို မုန္းထားျခင္းေၾကာင့္ အၾကမ္း ဖက္မႈ၊ ေဘးအနၱရာယ္၊ ျခိမ္းေျခာက္မႈ (သို႔) ေႏွာက္ယွက္မည္ဟု စိုးရိမ္မကင္းမႈ (သို႔) နႈတ္ပိတ္မႈ စေသာအမႈမ်ားမွ လြတ္ကင္းစြာ ေနထိုင္နိုင္သည့္ အခြင့္အေရး ရွိသည္” ဟု ေျပာပါသည္။

“အသားအေရာင္၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာအေပၚ အဓိကထား လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို လံုး၀ လက္ခံနိုင္စရာမရွိပါ။ ဒီ ဖေရစာေရး ရဲ့ ဝန္ခံမႈနဲ႔ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မႈေတြက ဘယ္လို လူမ်ိဳးေရးမုန္းတီးမႈမ်ိဳးကိုမဆို တိုင္ၾကားဖို႔ ျပည္သူလူထုကို အားေပးလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။”

“ဒီလို ျပစ္မႈတိုင္းကို ဂရုတစိုက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးျပီး ထိေရာက္စြာ တရားစြဲဆို အေရးယူေၾကာင္း သူတို႔ေတြ ယံုၾကည္မႈရွိရမယ္။”

Strathclyde ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ မႈခင္းစံုေထာက္ ဂ်ိဳးမက္ကန္းစ္က “ဒီလူရဲ့လုပ္ရပ္က လူအမ်ားကို အထိတ္တလန္႔ျဖစ္ ေၾကာက္ရြံ႔ေစတယ္။”

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီလိုမ်ိဳး လူနည္းစု အဖြဲ႔အစည္းေတြကို အဓိကထားျပီး က်ဴးလြန္တဲ့ ဘယ္အျပဳအမူကိုမွ ခြင့္ျပဳမွာ မဟုတ္သလို ဘယ္ေလာက္ပဲ ေသးငယ္တဲ့ ျပစ္မႈ ျဖစ္ပါေစ ထိထိေရာက္ေရာက္နဲ႔ မဆိုင္းမတြ ေဆာင္ရြက္ပါမယ္။”

“ဘယ္သူမွ် ျပစ္မႈ ပံုစံမ်ိဳးစံုရဲ့ ဓါးစာခံ မျဖစ္ေစရဘူး။ ဒီလို အမႈမ်ိဳးေတြဟာ အျမန္ဆံုး ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမယ္။” ဟုေျပာပါသည္။

ကိုးကား၊ http://www.dailyrecord.co.uk/

အိုလမာ ပညာရွင္မ်ားသည္ တမန္ေတာ္္မ်ား၏ အေမြခံမ်ားျဖစ္ၾကသည္

(အိုလမာ)ပညာရွင္မ်ားသည္ တမန္ေတာ္္မ်ား၏ အေမြခံမ်ားျဖစ္ၾကသည္

ဘာသာေရးေလးစားသည္မွာ ေကာင္း၏။ ဘာသာေရးပညာကို သင္ယူဆည္းပူးသည္မွာလည္း ေကာင္း၏။ သို႕ေသာ္ယခုေခတ္ ဘာသာေရးေလးစားသူမ်ား ၊ဘာသာေရးပညာကို သင္ယူ ဆည္းပူးသူမ်ား ၊ ဘာသာေရးပညာတတ္မ်ားက ေခတ္ပညာမ်ားကုိ မသင္ေကာင္းသည့္အလား ထင္ျမင္၊ယူဆ ၊ေဟာေျပာ၊ ျဖန္႕ခ်ီေနၾက သည္မွာ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ပါ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ လြဲေခ်ာ္ေနပါသည္။

ယခုေခတ္ပညာမ်ားသည္ ယဟူဒီ/နစြာရာနီတို႕၏ ပညာမ်ားမဟုတ္။ တမန္ေတာ္သခင္မ်ား တတ္သိခဲ့ေသာပညာ မ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ တင္ ျပလိုက္ပါသည္။ ထင္ရွားေသာ ဟဒီးဆ္ေတာ္အရ ေခတ္ပညာမ်ားကို သင္ယူဆည္းပူးတတ္ကၽြမ္းလွ်င္ တမန္ေတာ္သခင္မ်ား၏ အေမြရ သည္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွာေဖြတင္ျပ လိုက္ပါသည္။

“အမွန္ပင္ (အိုလမာ)ပညာရွင္မ်ားသည္ (အန္ဘီယာ) တမန္ေတာ္သခင္မ်ား၏ အေမြခံမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ (တမန္ေတာ္ျမတ္ သခင္၏ ၾသ၀ါဒေတာ္ ၊ အဟ္ကားမ္က်မ္း) ၾသ၀ါဒေတာ္မ်ားအရ တမန္ေတာ္ျမတ္သခင္ ညႊန္ျပေသာ (အိုလမာ)ပညာရွင္မ်ားမွာ မည္သည့္(အိလ္မ္)ပညာမ်ား တတ္ေျမာက္ၾကသူမ်ားနည္း။ မည္သည့္ တမန္ေတာ္သခင္သည္ မည္သည့္(အိလ္မ္)ပညာကို တတ္ေျမာက္ခဲ့သနည္း။ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ထဲမွာ အေျဖရွာရပါမည္။

(၁)ဖခင္ႀကီး တမန္ေတာ္အာဒမ္သခင္ (Adam)

(အလႅာဟ္သည္) အာဒမ္အားအရာအားလံုး၏ အမည္မ်ားကို သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။(၂:၃၁)

ထို႕ေနာက္၄င္းတုိ႕ႏွစ္ဦးသည္ မိမိတို႕ကိုယ္အေပၚ ဂ်ႏၷသ္မွသစ္ရြက္(မ်ား)ျဖင့္ စတင္ဖံုးအုပ္ ခဲ့ၾက ၏။…(၇း၂၂)

ကုရ္အန္က်မ္းျမတ္ပါ ဤမွတ္တမ္းမ်ားအရ တမန္ေတာ္အာဒမ္သခင္သည္ သက္ရွိသက္မဲ့ျဒပ္ရွိ ျဒပ္မဲ့အရာအားလံုး၏ အမည္ နာမ (Definition) ၊  အခ်ဳပ္အလုပ္ပညာ (Tailoring) တို႕ကို တတ္သိခဲ့သည္။

(၂)တမန္ေတာ္ႏူးဟ္သခင္ (Noah)

-၄င္းျပင္သင္သည္ ငါအရွင္ျမတ္၏ မ်က္စိေအာက္တြင္ ငါအရွင္ျမတ္၏အမိန္႕ေတာ္အရ သေဘၤာတည္ေဆာက္ပါေလ၊ …(၁၁း၃၇)

-ထို႕ေနာက္ (ထိုတမန္ေတာ္ႏူးဟ္သခင္)သည္ သေဘၤာတည္ေဆာက္ေလ၏။ . . .(၁၁း၃၈)

-၄င္းေနာက္ ထိုသေဘၤာသည္ ၄င္းတို႕ကိုတင္ေဆာင္၍ ေတာင္ႀကီးမ်ားပမာႀကီးမားလွေသာ လိႈင္းတံပုိးၾကား ၀ပ္တြားလ်က္ ရွိသည္။…(၁၁း၄၂)

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ပါ ဤမွတ္တမ္းမ်ားအရ တမန္ေတာ္ႏူးဟ္သခင္သည္ သေဘၤာေဆာက္လုပ္ေရး အင္ဂ်င္နီယာအတတ္ ပညာ       (Ship Building Engineering)  ႏွင့္ ေရေၾကာင္းအတတ္ ပညာ (Marine Science) တို႕ကိုတတ္သိခဲ့သည္။

(၂)တမန္ေတာ္အစ္ဘရာဟီးမ္သခင္(Abraham)

-ထို႔ျပင္တစ္ခါက အစ္ဘရာဟီးမ္ ႏွင့္ အစၥမာအီးလ္တို႔သည္ အိမ္ေတာ္၏ေက်ာက္နံရံကို ျမႇင့္တင္ေနစဥ္ . . .(၂း၁၂၇)

-ထိုသူ၏အရွင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အစ္ဘရာဟီးမ္ႏွင့္ အျငင္းအခံုျပဳခဲ့သူ (ဘုရင္)ကို အသင္မျမင္ခဲ့ေလသေလာ . . .(၂း၂၅၈)(၆း၇၄/ ၁၉း၄၁-၅၀/ ၆း၈၀-၈၃ တြင္လည္းၾကည့္)

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ပါဤမွတ္တမ္းမ်ားအရတမန္ေတာ္ အစ္ဘရာဟီးမ္သခင္သည္ အေဆာက္အဦးေဆာက္လုပ္ေရး အင္ဂ်င္နီယာ    (Civil Engineering) ၊ ေလွ်ာက္လဲေျပာ ဆိုတတ္ေသာ အတတ္ပညာ (Argumentation) ၊ စကားေျပာ/ တရား ေဟာ အတတ္ပညာ(Eloquent Art/Preaching Art) တို႕ကို တတ္ သိခဲ့သည္။

(၄)တမန္ေတာ္အစၥမာအီးလ္သခင္ (Ismail)

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ပါ (၂း၁၂၇)မွတ္တမ္းအရ၊တမန္ေတာ္အစၥမာအီးလ္သခင္သည္လည္းအေဆာက္အဦးေဆာက္လုပ္ေရး အင္ဂ်င္နီယာ၊ဗိသုကာအတတ္ပညာ (Civil Engineering , Architecture) ကိုတတ္သိခဲ့သည္။

(၅) တမန္ေတာ္ယူစြဖ္သခင္(Joseph)

.. .၄င္းျပင္ ငါအရွင္သည္ထိုသူ(ယူစြဖ္)အားစကားမ်ား၏အနက္သေဘာကို သင္ၾကားျပသရန္. . .(၁၂း၂၁)

(ယူစြဖ္က) (အရွင္မင္းႀကီးသည္) ကၽြႏု္ပ္အားတိုင္းျပည္၏ ဘ႑ာေတာ္မ်ားအေပၚ၌ (ႀကီးၾကပ္အုပ္ထိန္းသူအျဖစ္) ခန္႔အပ္ပါေလ၊ အမွန္ပင္ကၽြႏု္ပ္သည္ ထိန္းသိမ္းႏုိ္င္ သူ၊အသိပညာႏွင့္ ျပည့္စံုသူဟု ေျပာခဲ့ေလ၏။(၁၂း၅၅)

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ပါ ဤမွတ္တမ္းမ်ားအရ တမန္ေတာ္ယူစြဖ္သခင္သည္ စီးပြားစီမံမႈအတတ္ပညာ (Economic Management) ၊အုပ္ခ်ဳပ္မႈအတတ္ပညာ (Administrative Art) တို႔ကိုတတ္သိခဲ့သည္။

(၆)တမန္ေတာ္မူစာသခင္(Moses)

-…၄င္းျပင္သူ(မူစာ)အရြယ္ေရာက္ၿပီးအသိဥာဏ္ရင့္သန္လာေသာအခါ ငါအရွင္သည္သူအား ဥာဏ္အေျမာ္အျမင္ႏွင့္အသိ ပညာကိုေပးခဲ့၏။

-…ထိုအခါမူစာသည္ ထိုသူကို လက္သီးျဖင့္ထိုးအဆံုးစီရင္လိုက္ေလသည္။. . .(၂၈း၁၅)

-…သင္သည္တုိင္းျပည္တြင္ရက္စက္စြာ အုပ္ခ်ဳပ္လိုသူျဖစ္ရန္သာလွ်င္ အလိုရွိေပသည္။ . . .(၂၈း၁၉)

-. . .၄င္းျပင္အရွင္မူစာအား က်မ္းဂန္ကိုခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ေလသည္။ . . .(၁၁း၁၁၀)

– . . .(မူစာက) ဟဲ့ (တရားခံ) စာမရီ၊မင္းရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ကဘာလဲ။ . . . (၂၀း၉၅)

-…(မူစာက)(တရားခံစာမရီအား)သင္ထြက္သြား၊သင္သည္ ဤဘ၀တြင္မည္သူႏွင့္မွ် ထိေတြ႔ျခင္းမရွိရဟု ေျပာရမည္ဟု (စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္)ေျပာခဲ့သည္။ . . .(၂၀း၉၇)

-ထို႔ျပင္ကၽြန္ေတာ္၏လွ်ာမွ အထံုးကိုေျဖေပးေတာ္မူပါ။ကၽြန္ေတာ့္စကားကို နားလည္ေစၾကရန္(ျဖစ္ပါသည္)။ . . .(၂၀း၂၆-၂၇)

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ပါ ဤမွတ္တမ္းမ်ားအရ တမန္ေတာ္မူစာသည္ လက္ေ၀ွ႔/သိုင္း/တိုက္ခုိက္မႈ အတတ္ပညာ (Boxing/ Martial Art)၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတတ္ပညာ (Administrative  Art) ၊ဥပေဒပညာ(Law) ၊ တရားစီရင္ေရး အတတ္ပညာ (Judicial Art) စကားေျပာအတတ္ပညာ (Eloquent Art) တို႔ကို တတ္သိခဲ့သည္။

(၇)တမန္ေတာ္ဟာရူန္သခင္(Aron)

-. . .၎ျပင္ကၽြန္ေတာ္(မူစာ)၏အိမ္ေထာင္စုသားအနက္မွ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ၀ဇီးရ္(၀န္ႀကီး/ကူညီသူ)ျပဳလုပ္ေပးပါ။ ကၽြန္ ေတာ္၏ေနာင္ေတာ္ ဟာရူန္အား။ . . .(၂၀း၂၉-၃၀)

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ပါဤမွတ္တမ္းအရ တမန္ေတာ္ ဟာရူန္သခင္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတတ္ပညာ(Administrative Art) ကိုတတ္သိခဲ့သည္။

(၈)တမန္ေတာ္ဒါ၀ူးဒ္သခင္ (David)

-. . .ထို႔ျပင္ ဒါ၀ူးဒ္ႏွင့္စုလုိင္မာန္ တို႔သည္ လယ္ယာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စီရင္ဆံုးျဖတ္ၾကကုန္၏။. . . (၂၁း၇၈)

– ၎ျပင္ ငါအရွင္သည္ ဒါ၀ူးဒ္အား သင္တို႔အက်ိဳးငွာသံခ်ပ္အက်ႌျပဳလုပ္ေသာ အတတ္ကိုသင္ေပးခဲ့၏။ သင္တို႔စစ္တိုက္ ရာတြင္ သင္တို႔ကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။. . .(၂၁း၈၀)

– . . .အမွန္ပင္ငါအရွင္သည္ ဒါ၀ူးဒ္အား မိမိထံမွ ေက်းဇူးေတာ္ကို ေပးသနားခဲ့၏။အိုေတာင္တို႕ အသင္တို႔သည္ ဒါ၀ူးဒ္ႏွင့္အတူ ငါအရွင္စင္ၾကယ္ သန္႔ရွင္းေတာ္ မူေၾကာင္း သီဆိုၾက၊ ထို႔အတူငွက္မ်ားလည္း(သီဆိုၾက)၊ထို႔ျပင္ ဒါ၀ူးဒ္အဖို႔ ငါအရွင္သည္ သံကို ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေစေတာ္မူ၏။

. . .ဒါ၀ူးဒ္သည္ ဂ်ာလူးဒ္ကိုကြပ္မ်က္ခ့ဲ၏။ထို႔ေနာက္အရွင္သည္ ဒါ၀ူးဒ္အား အာဏာ၊ဥာဏ္ပညာႏွင့္ သူအလိုရွိေသာပညာ တို႔ကိုသင္ေပးခဲ့၏။ . .. (၂း၂၅၁)

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ပါ ဤမွတ္တမ္းမ်ားအရ တမန္ေတာ္ဒါ၀ူးဒ္သခင္သည္တရားစီရင္ေရးအတတ္ပညာ(Judical Art)၊ သံခ်ပ္ ကာအက်ႌအတတ္ပညာ(Coat of Mail Making Art) ၊ဥပေဒပညာ(law)၊အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပညာ(Administrative Art)၊အဆို၊ဂီတ ပညာ   (Music and Singing Art) ၊သိုင္း/တိုက္ခိုက္မႈအတတ္ပညာ(Martial Art) ၊ သံထည္(သတၱဳ အင္ဂ်င္နီ ယာ အတတ္ ပညာ)              (Meatl Engineering) တို႔ကိုတတ္သိခဲ့သည္။

(၉)တမန္ေတာ္စုလိုင္မာန္သခင္ (Solomon)

-စုလိုင္မာန္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာအခါ၀ယ္။(၂း၁၀၂)

-ထိုအခါငါအရွင္သည္ စုလိုင္မာန္အားယင္းအမႈ၏(အဆုံုးအျဖတ္)ကိုသိနားလည္ေစခဲ့၏။ငါအရွင္သည္(၎တို႔အား)ဆင္ျခင္ တံုတရားႏွင့္အသိအညာကိုေပးအပ္ခဲ့၏။. . .(၂၁း၇၉)

…ငါတို႔သည္ ငွက္သတၱ၀ါတို႔၏ဘာသာစကားကိုသင္ၾကားေပးခံရ၏။၎ျပင္အရာခပ္သိမ္းတို႔ကိုခ်ီးျမႇင့္ေပးသနားခံရ၏။ . . . . (၂၇း၁၆)

ထို႔ျပင္စုလို္င္မာန္အတြက္ သူ၏စစ္တပ္မ်ားကို စုရံုးေစခဲ့၏။…(၂၇း၁၇)

ငါ၏စာ(သ၀ဏ္)ကိုယူသြားၿပီး၎(ဘုရင္မ)တို႔ထံခ်ေပး။. . .(၂၇း၂၈)

၎ျပင္(ငါအရွင္သည္)စုလုိင္မာန္အတြက္ေလကိုအမိန္႔ကိုနာခံေစ၏။ . . .(၃၄း၁၂)

ထို႔ျပင္(ငါအရွင္သည္)သူ႔အတြက္ေၾကးနီေခ်ာင္းစီးေစခဲ့၏။. . .(၃၄း၁၂)

. . .၎တုိ႕သည္(စုလုိင္မာန္၏)အက်ိဳးငွာ ၎အလိုရွိေသာအေဆာက္အအံုမ်ား၊ရုပ္တုမ်ား၊ေရကန္ႀကီးမ်ားတမွ်ရွိ ဇလံု၊အင္တံု မ်ား၊မေျပာင္းမေရႊ႔ႏိုင္ေသာ အိုးႀကီးမ်ား ကို လုပ္ေပးၾကသည္။ . . .(၃၄း၁၃)

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ပါ ဤမွတ္တမ္းမ်ားအရတမန္ေတာ္ စုလုိင္မာန္သခင္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအတတ္ပညာ(Administrative Art) တရားစီရင္ေရးအတတ္ပညာ (Judicial Art)၊ဘာသာ စကားအတတ္ပညာ(Linguistic)၊စစ္ပညာ(Military Art)၊ သံတမန္အတတ္ပညာ (Diplomacy)၊ေလေၾကာင္း အတတ္ပညာ (Aeronautical) ၊ဗိသုကာ(Architecture)၊ၿမိဳ႔ ျပအင္ ဂ်င္နီယာ အတတ္ပညာ(Civil Engineering) ၊ ပန္းပုအတတ္ပညာ(Sculpture) တို႔ကိုတတ္သိခဲ့သည္။

(၁၀)တမန္ေတာ္ဟူးဒ္သခင္(Hud)

-ထို႔ျပင္သင္တို႔သည္ အၿမဲထိုင္ေနၾကရမည္ကဲ့သို႔တိုက္တာေဂဟာမ်ား တည္ေဆာက္ၾကသည္။ . . .(၂၆း၁၂၉)

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ပါဤမွတ္တမ္းမ်ားအရ တမန္ေတာ္ဟူးဒ္သခင္၏အမ်ိဳးအႏြယ္အားဒ္လူမ်ိဳးတို႕သည္ ဗိသုကာ အတတ္ပညာ (Architecture) တုိ႔ကိုတတ္ သိခဲ့ သည္။

(၁၁)တမန္ေတာ္ဆြာလိဟ္သခင္ (Salih)

. . ေျမျပင္၏ႏူးညံ့ေသာေနရာမ်ားတြင္ ခမ္းနားေသာအေဆာက္အဦးမ်ားကတည္ေဆာက္ၾကသည့္အျပင္ ေတာင္မ်ားကိုေဖါက္ ၍ေနအိမ္မ်ားျပဳလုပ္ၾကသည္။. . .(၇း၇၄)

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ပါဤမွတ္တမ္းမ်ားအရတမန္ေတာ္ ဆြာလိဟ္သခင္၏အမ်ိဳးအႏြယ္ ဆမူးဒ္လူမ်ိဳးတို႔သည္ ဗိသုကာ အတတ္ပညာ(Architecture) တို႔ကိုတတ္ သိခဲ့သည္။

(၁၂)တမန္ေကာ္ဇြလ္-ကရ္ႏုိင္းန္သခင္

– အမွန္ပင္ငါအရွင္သည္(ဇြလ္-ကရ္ႏုိင္းန္)အားကမၻာေျမ၀ယ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာ ေပးခ့ဲ၏။ထို႔ျပင္ငါအရွင္သည္ ၎အား (ဥစၥာ ပစၥည္းလက္နက္ကိရိယာ)အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုခ်ီးျမႇင့္ခဲ့၏။. . .(၇း၇၄)

– သို႔ျဖစ္ေပရာ ၎သည္လမ္းတစ္ခုကိုလိုက္ခဲ့သည္။. . .(၁၈း၈၅)

– ငါအရွင္သည္ အိုဇြလ္-ကရ္ႏုိင္းန္ ၊ သင္သည္၎တို႔အားျပစ္ဒဏ္ခတ္ႏုိင္ ၊ ေထာက္ထားညႇာတာႏုိင္၊(ႀကိဳက္ရာျပဳႏုိင္) သည္။. . .(၁၈း၈၆)

– . . .ယင္းေတာင္ႏွစ္လံုးၾကားတြင္စကားနားမလည္ႏုိင္ေသာ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးကိုေတြ႔ခဲ့သည္။(၁၈.၉၃)

–  . . .ကၽြႏု္ပ္သည္သင္တို႔ႏွင့္ ၎တို႔အၾကား၀ယ္အလြန္ခိုင္ခံ့ျမင့္မားေသာ တံတိုင္းကို ျပဳလုပ္ေပးမည္။(၁၈း၉၅)

–  . . . (အရည္က်ိဳထားေသာေၾကးနီကို)ကၽြႏ္ုပ္ထံယူခဲ့ၾက ၊ဤသံျပားေပၚ၌ကၽြႏု္ပ္သြန္းေလာင္းအံ့။(၁၈း၉၆)

– . . .(ဇြလ္-ကရ္ႏုိင္းန္က)ေဟာၾကားခဲ့သည္မွာ -မည္သူမဆိုမတရားျပဳၿမဲျပဳေနက . . ။(၁၈း၈၇)

– ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ပါ ဤမွတ္တမ္းမ်ားအရ တမန္ေတာ္ဇြလ္-ကရ္ႏုိင္းန္သခင္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတတ္ပညာ (Administrative  Art)၊ ခရီးသြားအတတ္ပညာ  (Tourism)၊စစ္ပညာ (Military Art)၊  ဘာသာစကားအတတ္ပညာ(Linguistic)၊ ေဆာက္လုပ္ေရးအတတ္ပညာ(Civil Engineering)၊သတၱဳအင္ဂ်င္နီယာ အတတ္ပညာ     (Metal Engineering)၊ေဟာ ေျပာမႈအ တတ္ပညာ(Preaching Art) တို႔ကို တတ္သိခဲ့သည္။

(၁၃)တမန္ေတာ္ဇကၠရီယာသခင္(Zakria)

ငါအရွင္သည္(ဇကၠရီယာ)၏ပန္ၾကားခ်က္ကိုလက္ခံ၍၎အားသား ယဟ္ယာ ကိုခ်ီးျမႇင့္ေပးခဲ့သည္။ . . .(၂၁း၉၀)

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ပါဤမွတ္တမ္းမ်ားအရ တမန္ေတာ္ ဇကၠရီယာသခင္၏ သားသမီးေမြးျမဴေစာင့္ေရွာက္နည္းအတတ္ပညာ (Child caring Art) တို႔ကို တတ္သိခဲ့ သည္။

(၁၄)တမန္ေတာ္အီစာသခင္(Jesus)

. . .၎ျပင္ငါအရွင္သည္ (အီစာအား) အင္န္ဂ်ီးလ္က်မ္းကိုခ်ီးျမႇင့္၏။ထိုက်မ္းတြင္ လမ္းညႊန္ႏွင့္အလင္းေရာင္ရွိ၏။ .. .(၅း၄၆)

-သင္သည္ပုခက္တြင္း၌လည္းေကာင္း ၊ အရြယ္ရသည့္အခါ၌လည္းေကာင္း လူတို႔ကို(ေဟာ)ေျပာခဲ့သည္။

၎ျပင္သင့္အားက်မ္းဂန္၊အသိပညာ၊ေတာင္ရားဟ္က်မ္းႏွင့္အင္န္ဂ်ီးလ္က်မ္းကိုသင္ေပးခဲ့၏။

၎ျပင္တစ္ခါတရံသင္သည္ ေျမျဖင့္ငွက္ရုပ္ကိုငါအရွင္၏အမိန္႔ျဖင့္ျပဳလုပ္၍ ယင္းအရုပ္ထဲသို႔မႈတ္ရာငါအရွင္၏ အမိန္႔ျဖင့္ ငွက္ ျဖစ္သြား၏။

၎ျပင္တခါတရံသင္သည္ငါအရွင္ျမတ္၏အမိန္႔ေတာ္ျဖင့္ ေသသူကို ရွင္ျပန္ထြက္ေစခဲ့၏။ . . (၅း၁၁၀)

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ပါ ဤမွတ္တမ္းမ်ားအရ တမန္ေတာ္ အီစာသခင္၏ဥပေဒပညာ(law)၊ဘာသာစကားအတတ္ပညာ (Linguistic)၊ပန္းပုအတတ္ပညာ (Sculpture)၊ မ်က္စိအထူးက ု(Eye Specialist) ၊ အေရျပားအထူးကု(Dermatologist)၊ ေဆးအတတ္ပညာ(Medicine)တို႔ကို တတ္သိခဲ့သည္။

(၁၆)တမန္ေတာ္ခ်ဳပ္ မုဟမၼဒ္သခင္(Muhammad)

စီရာသိ(တမန္ေတာ္ျမတ္၏ အထုပၸတၱိက်မ္းမ်ား)ပါမွတ္တမ္းမ်ားအရ တမန္ေတာ္ခ်ဳပ္ မုဟမၼဒ္သခင္သည္-

ငယ္စဥ္ဘ၀တြင္ တိရစၦာန္ေမြးျမဴေရး အတတ္ပညာ(Husbandry) ၊ ေရကူးအတတ္ပညာ(Swimming)၊ စစ္သတင္း/လက္နက္ စုေဆာင္းမႈအတတ္ပညာ (Military Art) တို႔ကိုတတ္ သိခ့ဲသည္။

လူရြယ္ဘ၀တြင္ သိုင္းအတတ္ပညာ(Martial Art) ၊ ကုန္သြယ္ေရးအတတ္ပညာ(Trading) တို႔ကိုတတ္သိခဲ့သည္။

လူႀကီးဘ၀တြင္ ဥပေဒပညာ(law) ၊အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတတ္ပညာ(Diplomatic Art)၊ စစ္ပညာ(Military Art)၊ ဗိသုကာအတတ္ ပညာ(Architecture)၊ သင္ၾကားေရးအတတ္ ပညာ (Teaching Art) ၊ တရားစီရင္ေရးအတတ္ပညာ(Judicial Art) ၊ ေဟာေျပာ မႈအတတ္ပညာ(Preaching Art) စသည္ျဖင့္ စြယ္စံုတတ္သိခဲ့သည္။(တမန္ေတာ္ျမတ္အထုပၸတၱိ ၊ ေမာ္လာနာဃာဇီ။ ပ-ဒု- တ-စ အတြဲမ်ား)

ထိုသို႔ဤသို႔ေသာ အေထာက္အထားမ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံအရပ္ရပ္တြင္ (Major) အထူးျပဳဘာသာရပ္အသီးသီး အ လိုက္သင္ၾကားေပးေနေသာ- ေဆးတကၠသိုလ္မ်ား (Universities of Medicine) နည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ား (University of Technology) တိရစၦာန္ေဆးကုသေရးႏွင့္ေမြးျမဴေရးတကၠသိုလ္ (University of Veternary and Husbandary)  စိုက္ပ်ိဳးေရး တကၠသုိလ္ (University of Agriculture)  (တမန္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ အန္စြာရီအေဆြေတာ္မ်ားတတ္သိခဲ့ေသာ အတတ္ပညာ) ေရ ေၾကာင္း (အင္ဂ်င္နီယာ) တကၠသိုလ္ (University of Marine (Engineering) Science) -ေလေၾကာင္းတကၠသို္လ္ (University of Aeronaurtical) -စိးပြားေရးတကၠသိုလ္ (University of Economics) -သူနာျပဳတကၠသိုလ္ (University of Nursing) [တမန္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ဇနီး အာအိရွာ သခင္မႀကီးတတ္သိခဲ့သည္။

စစ္တကၠသိုလ္ (Defence Service Accedamy) ပညာေရးတကၠသိုလ္ (University of Education) ဥပေဒ၊၀ိဇၨာ-သိပၸံမ်ား သင္ေပးေသာ တကၠသိုလ္၊ဒီဂရီေကာလိပ္(မ်ား) (Arts and Science Universities) အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၊ စီမံခန္႔ခြဲေရး ၊ စစ္ပညာ ၊ ဥပေဒပညာရပ္မ်ား သင္ၾကားေပး ခဲ့ေသာေဖာင္ႀကီးကဲ့သို႔သင္တန္း ၊ လုပ္ငန္းခြင္ သင္တန္းမ်ား အိမ္တြင္းမႈသိပၸံ ၊ အားက စား သိပၸံ စသည္တုိ႔တြင္ သင္ၾကားေပးေနေသာ ေခတ္မီပညာရပ္မ်ားမွာ တမန္ေတာ္သခင္မ်ား ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ခဲ့ေသာ အတတ္ပညာရပ္မ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။

ထိုပညာရပ္မ်ားကို သင္ယူတတ္ေျမာက္၍ဘြဲ႕ရသူမ်ားသည္ ထိုတမန္ေတာ္မ်ား၏ အေမြစားအေမြခံမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ထိုဘြဲ႔ရ (အီမာန္ရွင္)(အိုလမာ)ပညာရွင္မ်ားသည္ (အန္ဘီယာ) တမာန္ေတာ္သခင္မ်ား၏ အေမြစားအေမြခံ စစ္စစ္ မ်ားျဖစ္ၾကပါေတာ့သည္။

တမန္ေတာ္ခ်ဳပ္က –

“ပညာဗဟုသုတတာ (မုအ္မင္န္) ယံုၾကည္သူမ်ားရဲ႕ေပ်ာက္ဆံုးေနတဲ့ ရတနာသိုက္ျဖစ္တယ္။ ဘယ္ေနရာမွာေတြ႕ေတြ႕ ရေအာင္ ယူရမယ္။“

ဟုေဟာၾကားထားရာ ေခတ္တၠသိုလ္မ်ားမွေပးေနေသာ ေခတ္ပညာမ်ားမွာလည္း တမန္ေတာ္သခင္မ်ား၏ပညာအေမြမ်ားပင္ ျဖစ္၍မြတ္စလင္မ္လူငယ္မ်ား မရ ရေအာင္ ယူရန္ တာ၀န္ရွိပါသတည္း။

”အိုအရွင္။ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးတို႔အားဤေလာက၌လည္းလွပေစပါ။ေနာင္တမလြန္၌လည္းလွပေစပါ။အျပစ္မီးေဘးမွလည္းကင္းေ၀း ေစပါ။”

ေခတ္ပညာတတ္မွ ဤေလာက၌လွပတင့္တယ္မည္ျဖစ္သည္။ဘာသာေရးပညာတတ္မွ တမလြန္ေလာက၌ လွပတင့္တယ္မည္ျဖစ္သည္။ တတ္ေသာပညာကုိ လက္ေတြ႔ အသံုးခ်မွ ပူပန္ေသာကကင္းေ၀းရမည္ျဖစ္သည္။

ေခတ္ပညာမွာ အစၥလာမ္ႏွင့္ဆန္႕က်င္ေသာ အရာမဟုတ္။အစၥလာမ္၏ တမန္ေတာ္သခင္မ်ားတတ္သိခဲ့ေသာ အရာသာျဖစ္ သည္။ အစလာမ္ကိုခ်စ္လွ်င္၊ တမန္္ေတာ္ သခင္မ်ားကိုခ်စ္လွ်င္ ေခတ္ပညာ(မ်ား)လည္း တတ္သိလိမာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ ရြက္ရမည္သာျဖစ္ပါေတာ့သည္။

ဘီလာလ္-ရန္ႏုိင္ 

(ေျမာင္းျမ)