The Best Doccuments of Rohingyas in Burma,အေကာင္းဆုံးရုိဟင္ဂ်ာအေထာက္ အထားမ်ား : Compiled by N.D.P.D. (Revised and New addition)

Featured

Posted by danyawadi

N.D.P.D. presentation for the native inhabitants (Whose Faith Is Islam) residing in Rakhine State (Arakan State) as   the citizen by law and by natural or birth right as well as the indenous national of Republic of Union of Myanmar

Muslim Info Burma , هل الحق قد قد (أو) هو حق – مسلم معلومات بورما

مسلم معلومات بورما

هل الحق قد قد (أو) هو حق

البحث

القائمة الرئيسية

آخر الملاحة

၂၀၁၄-ခု သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမည့္ပုံစံ အေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း …

၂၀၁၄-ခု သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမည့္ပုံစံအေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း

၂၀၁၄ အတြက္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈ စီစဥ္ထားတဲ့ပုံစံ သိခဲ့ရတာကုိ အမ်ားလည္း သိေအာင္   ျပန္ လည္မွ်ေ၀ခ်င္ပါတယ္။

သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈအတြက္ ျပည္နယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္ အဆင့္ဆင့္ ေကာ္မတီဖြဲ႕ၿပီးေကာက္ ယူမွာျဖစ္ပါတယ္။ Main Committee မွာ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခန္းက ဦးေဆာင္ၿပီး ရဲမွဴးဦးခင္ရီက chair man အျဖစ္႐ွိေနမွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈအတြက္ ေမးခြန္း ၄၁-ခု ႐ွိထားပါတယ္။ ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းအတြက္ Consultant အျဖစ္ International express အျဖစ္ ဆီြဒင္မွ တစ္ေယာက္ကုိ တာ၀န္ယူေပးထားပါတယ္။ National express အျဖစ္ Department of Political က အၿငိမ္းစားအရာ႐ွိတစ္ဦး က ေဆာင္ရြက္ေန ပါတယ္။ ၂၀၁၄-အတြက္ ေမးခြန္းေတြကုိေတာ့ ၇၃-ခု၊ ၈၃-ခု မွာ ေကာက္ယူခဲ့တဲ့သန္းေခါင္စာရင္းေတြ၊ ၉၃-ခုမွာတုန္းက သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမယ္ဆုိၿပီးလုပ္ခဲ့တဲ့ Draff ေတြအေပၚ အေျခခံၿပီး အာစီယံႏိုင္ငံေတြရဲ႕ review ေတြအေပၚမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ကိုက္ညီမယ့္ ေမးခြန္းေတြကုိ ျပင္ဆင္မႈျပဳ လုပ္ခဲ့ၾက ပါတယ္။
ေမးခြန္းေတြကုိ ျပင္ဆင္တဲ့အခါမွာလည္း အျခားအဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ NGO ေတြကုိ လည္း ဖိတ္ၿပီး   ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကပါေသးတယ္။ အဲဒီ ေဆြးေႏြးမႈကုိ ေနျပည္ေတာ္မွာလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ UNHCR က citizen နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ေမးခြန္းေတြထည့္ဖုိ႔ ေျပာတယ္။ UNHABIC ကေတာ့ အိမ္ေတြရဲ႕အေျခအေန (တိုက္၊ အိမ္၊ တဲ၊ အိမ္သာ႐ွိမ႐ွိ၊ အိမ္ဖြဲ႕စည္းပုံ)ေတြ ထည့္သြင္းေကာက္ယူဖုိ႔ အႀကံျပဳလာပါတယ္။ အျခား အဖြဲ႕ေတြ လည္း သူတုိ႔က႑အလိုက္ အႀကံျပဳၾကေပမယ့္ အႀကံျပဳခ်က္ အားလုံးကုိေတာ့ မထည့္ခဲ့ အဓိက လုိအပ္တာေတြကုိပဲ ထည့္သြင္းခဲ့ၾကပါတယ္။
သန္းေခါင္းစာရင္းေကာက္ယူတဲ့ကိစၥဟာ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရကသာ အဓိကတာ၀န္အ႐ွိဆုံးျဖစ္ၿပီး က်န္ သည့္ အဖြဲ႕ေတြဟာ ၀ိုင္း၀န္းပူးေပါင္းပါ၀င္မႈမ်ဳိးသာျဖစ္ပါတယ္။ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ ယူၿပီးရင္ လည္း အတည္ျပဳတာဟာ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရကသာ အတည္ျပဳရမွာျဖစ္ပါ တယ္။ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕ အေနႏွင့္ကေတာ့ လိုအပ္တဲ့အႀကံဥာဏ္ကုိ ၀ိုင္း၀န္းပ့ံပုိးမႈသာ လုပ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူတဲ့အခ်ိန္ေရာက္ရင္ဆုိရင္ရပ္ကြက္တစ္ခုခ်င္းအလိုက္ ေကာက္ယူမွာျဖစ္သည့္

အတြက္ ေကာက္ယူသူေတြဟာ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူသည့္ရက္မ်ားအတြင္း မိမိတာ၀န္ယူ ထားတဲ့ရပ္ကြက္မွာသာ ေနရမွာျဖစ္ၿပီး အဲဒီရက္ေတြမွာလည္း ရပ္ကြက္အလိုက္ သြားလာေရးကုိ ကန္႔သတ္ထားမွာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ျခား လုံၿခံဳေရးထားတာမ်ဳိးမ႐ွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ NRS (Nothern Rakhine State) လုိမ်ဳိးဆုိရင္ေတာ့ လုံၿခံဳေရးထားရင္ ထားေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။
၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းသည္ အိမ္တုိင္းရဲ႕ အိမ္႐ွိလူကုန္ စာရင္းေကာက္ယူ မွာျဖစ္သည့္ အ တြက္ ေမြးစကေလးကအစေကာက္ယူမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်င္န္မခါန္နာ (သားဖြားခန္းေတြ ၊ေဆးရံု) ေတြမွာ ပါ ေကာက္ယူမွာျဖစ္ပါတယ္။
၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းအတြက္ Pilot  (အၾကိဳေကာက္ယူျခင္း) အျဖစ္ 2013 March 30 ကေန April 10 အထိ ၿမိဳ႕နယ္ (၂၀)မွာ ေကာက္ဖုိ႔ လ.၀.က က ေရြးထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၀-ထဲကမွ ရပ္ကြက္(၁)ခုနဲ႔ ေက်းရြာတစ္ခုကုိ pilot အေနနဲ႔ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမွာျဖစ္ပါတယ္။ ယခု Pilot census အတြက္ ေမးခြန္း ၄၁-ခု ရွိထားၿပီး Pilot ေကာက္ယူၿပီး ၍ ေမးခြန္းမ်ား အဆင္မေျပ ရင္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မွာျဖစ္ပါတယ္။
၂၀၁၄ သန္းေခါင္းစာရင္းကုိေတာ့ 2014 March 30 ကေန April 10 အထိကုိ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္ေတြ အလိုက္ ေကာက္ယူမွာပါ။ အိမ္တုိင္ရာေရာက္လိုက္ေကာက္ၾကမွာပါ။ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမည့္ သူမ်ားကုိလည္း Training ေပးထားမွာျဖစ္ၿပီး ေကာက္ယူမယ့္သူေတြဟာ အလယ္တန္းျပ ဆရာမေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမည့္သူမ်ားကုိ ျပန္လည္ၾကီးၾကပ္မွာက အထက္ တန္းျပေတြပါ။ UNFPA က လ.၀.က ကုိ TOT (Training of Trainer) ေပးမွာပါ။ လ.၀.က ကမွ တဆင့္ သန္းေခါင္စာရင္းကြင္းဆင္းေကာက္ယူမယ့္သူေတြကုိျပန္ၿပီး သင္တန္းေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းေပး မွာ က ရန္ကုန္(လ.၀.က ႐ုံးခ်ဳပ္)နဲ႔ မႏၲေလး(တကၠသုိလ္ထဲ)မွာသင္တန္းေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။
အျခားႏိုင္ငံေတြမွာဆုိရင္ သန္းေခါင္စာရင္းကုိ ၁၀-ႏွစ္ (၁)ႀကိမ္ ေကာက္ယူေလ့႐ွိၾကၿပီး တခ်ဳိ႕ႏိုင္ ငံႀကီးေတြ ကေတာ့ ၅-ႏွစ္ (၁)ႀကိမ္ေကာက္ယူေလ့႐ွိပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ သန္းေခါင္စာရင္း အ တြက္ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ဟာ ၃-ႏွစ္ကေန ၅-ႏွစ္အထိ အခ်ိန္ယူရေလ့႐ွိပါတယ္။ အခု ျမန္မာႏိုင္ငံမွာဆုိရင္ ၂၀၀၄-၂၀၁၄ ကုိ Face ယူၿပီး ၂၀၁၅ အထိပါ႐ွိပါမယ္။
သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူသူနဲ႔ ေပးသူေတြလည္း မွန္ကန္သည့္ေျဖဆုိ ျဖည့္စြက္မႈမ်ားကုိသာ လုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေကာက္ယူသူေတြအေနႏွင့္လည္း မမွန္မကန္ျဖည့္စြက္ မႈမျပဳရသလုိ၊ ေကာက္ ယူခံရသူအေနနဲ႔ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈကုိ မေျဖ ဆုိႏိုင္ေၾကာင္း ျငင္း ဆုိခြင့္မျပဳ သင့္ေၾကာင္း။   ျငင္း ဆုိမႈ႐ွိလာခဲ့ရင္လည္း ဒဏ္႐ိုက္ခံရပါမယ္။ အေရးယူမယ့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ လည္း   ေရးဆြဲေန လုိ႔ မၾကာခင္ ထြက္႐ွိလာမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
စာရင္းေကာက္ယူတဲ့အခ်ိန္မွာ ေျဖဆုိသူရဲ႕အေျဖအတုိင္းကုိသာ ျဖည့္စြက္ေရးသားသြားမွာျဖစ္လုိ႔၊ အဲဒီ အေျဖရဲ႕ေနာက္ကြယ္က အေၾကာင္းအရာေတြကုိ ထပ္မံေမးျမန္းမွာမဟုတ္ပါဘူး။ (ဥပမာ – ကုိးကြယ္ သည့္ဘာသာေမးလုိ႔ မြတ္စလင္မ္ဆုိရင္ မြတ္စလင္မ္ပဲျဖည့္ၿပီး လူမ်ဳိးေမးလုိ႔ ဗမာလုိ႔ေျပာရင္ ဗမာလုိ႔ သာ ျဖည့္စြက္မွာျဖစ္ပါတယ္။)

* * * 2014 Census အတြက္ အဓိကပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေနရသည့္ အဖြဲ႕တစ္ခုမွ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးႏွင့္ ၂၀၁၂-ခု ဒီဇင္ဘာလအတြင္းက ဆုံေတြ႕ခိုက္ခဏမွာ 2014-ခု Population census နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္ လုိမ်ဳိးေတြလုပ္ေဆာင္ေနလဲ၊ census ကိစၥမွာ community အေနနဲ႔ ဘယ္လုိပါ၀င္လုပ္ႏိုင္မလဲ ဆုိတဲ့  အခန္းက႑ကုိ ေမးျမန္းျဖစ္ခ့ဲတာကုိ ျပန္လည္မွ်ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
======================

* * * သုံးသပ္ခ်က္

သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူတဲ့အခ်ိန္မွာ ေျဖဆုိသူရဲ႕အေျဖအတုိင္းကုိသာ

ျဖည့္စြက္ေရးသားသြားမွာျဖစ္လုိ႔၊အဲဒီအေျဖရဲ႕ေနာက္ကြယ္ကအေၾကာင္း အရာေတြကုိ ထပ္မံေမးျမန္းမွာမဟုတ္ပါဘူး။ (ဥပမာ – ေမးျမန္းသူက ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာေမးလုိ႔ ေျဖဆုိသူကမြတ္စလင္မ္လို႔ေျဖဆုိရင္ ေမးသူ က မြတ္စလင္မ္ပဲျဖည့္ၿပီး လူမ်ဳိးေမးလုိ႔ ဗမာလုိ႔ေျပာရင္ ဗမာလုိ႔ သာ ျဖည့္စြက္မွာျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း) ဒါေၾကာင့္ အစၥလာမ္သာ သနာ ၀င္ေတြ သတိထားရပါမယ္။ ေမးခြန္းေျဖတဲ့ေနရာအတြက္ ဘာသာမွာ မြတ္စလင္မ္လုိ႔မေျဖပဲ အစၥလာမ္လုိ႔သာ သတိထားေပးၿပီး၊ လူမ်ဳိးေနရာ မွာ ဗမာလုိ႔သာေျပာရင္ေတာ့ ဗမာသာေရးမွာျဖစ္လုိ႔ ကုိယ္ဘာလူမ်ဳိး ဆုိတာ ႐ွင္း႐ွင္းလင္းလင္းေျပာျပသင့္ပါတယ္။ (ကုိယ္ဘာလူမ်ဳိးဆုိ တာ ကုိ လည္း ပီပီျပင္ျပင္နားလည္ထားၾကဖုိ႔ လုိပါၿပီ။ ကုလားလူမ်ဳိး၊ မြတ္စ လင္မ္လူမ်ဳိးလုိ႔ေျဖေနၾကဦးမွာလား။) ကၽြန္မတုိ႔ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ဆုိသူေတြစဥ္းစားၾကသင့္ပါၿပီ။ ကုိယ္ဘာ လူ မ်ဳိး အေနနဲ႔ ရပ္တည္ၾကမွာလဲ။ အေရးႀကီးတဲ့အခ်ိန္ ကုိ ေရာက္ေန ပါၿပီ လုိ႔ သုံးသပ္မိပါတယ္။

=====================================

ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ားကလည္း ရုိဟင္ဂ်ာ ဟုေၿဖပါ။

ေကာက္ခံသူက ေစာဒက တက္ခြင္႔မရွိဘူး။

========================

ေျဖေပးတဲ့ အန္ကယ္လ္ကလည္း ေတာ္ေတာ္ေလး သေဘာေကာင္းပါတယ္။ အဲဒါေတြေျပာေတာ့ အလြတ္သေဘာရင္းႏွီးမႈနဲ႔ေျပာၾကရင္း သူလုိလူမ်ဳိးကေတာင္ ေျပာရင္ မြတ္စလင္မ္လူမ်ဳိးလုိ႔ ေျပာပါ တယ္။ ၿပီးေတာ့ ရခိုင္မွာ လူဦးေရတုိးပြားေနတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးလည္း သူက ဘာသာေရးေၾကာင့္၊ မိန္းမ ၄-ေယာက္ ယူတာမ်ဳိးဆုိတာကုိ ထည့္ေျပာလုိ႔ ကၽြန္မတုိ႔ အဲဒါကုိလည္း ရွင္းျပခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ တစ္ကုိယ္ လုံးၿခံဳတာေတြဟာလည္း ဘာသာေရးအရမဟုတ္ဘူးဆုိတဲ့အေၾကာင္းလည္း ႐ွင္းျပခြင့္ရခဲ့ပါ တယ္။ ရခိုင္ဘက္မွာလည္း အပိတ္လုိေနရတာေၾကာင့္ ပညာေရးလုိအပ္ေၾကာင္း၊ ဘာသာေရး အရလည္း အသိမ႐ွိေတာ့ေၾကာင္း၊ အဓိကပညာမ႐ွိေတာ့လုိ႔ စဥ္းစားေတြးေခၚႏိုင္မႈေတြနည္းေနၾကေၾကာင္း။ သူ႔ အေနနဲ႔ ကၽြန္မတုိ႔ကို ေမးခြန္းျပန္ထုတ္ပါတယ္။ သူျမင္ေနတာက မြတ္စလင္မ္ဆုိရင္ အားလုံးဟာ တစ္ကုိယ္ လုံးၿခံဳေနၾကတယ္လုိ႔ ျမင္ေနပုံရတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔က ကုရ္အာန္မွာပါတဲ့အခ်က္ကုိ ရွင္းျပေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔က ပညာ႐ွိလုိ႔၊ က်င္လည္ေနရတဲ့ အသိုင္းအ၀ိုင္းေၾကာင့္ ဒီလုိ ျမင္ၾကတာျဖစ္တယ္၊ ဟုတ္တယ္ ရခိုင္မွာအဓိက ပညာမတတ္မႈဆုိတာေျပာလာပါတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ကုိေမးတာက ကၽြန္မတုိ႔ေတြကေရာ အေဒၚေတြကုိေရာ အ၀တ္အစား(ၿခံဳတာေတြ)နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး against လုပ္ဖူးလားလုိ႔ေမး လုိ႔ ေျဖခဲ့ ရပါေသးတယ္။ သူေမးတာေတြက ကၽြန္မတုိ႔ကုိ မေကာင္းျမင္တဲ့အျမင္နဲ႔ေမးတာမဟုတ္လုိ႔ ကၽြန္မ တုိ႔   ေကာင္းေကာင္းေဆြးေႏြးခြင့္ရခဲ့ၿပီး ေကာင္းမြန္စြာ ေဆြးေႏြးႏိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ရုိဟင္ဂ်ာမြတ္ဆလင္မ်ားသည္္နဳိင္ငံသားၿဖစ္ ေၾကာင္းလႊတ္ေတာ္အသီးသီးသုိ႔ေကာ္မရွင္ဖြဲ႔၍ စစ္ေဆးရန္တင္ၿပထားသည္႔စာတမ္း …….

ရုိဟင္ဂ်ာမြတ္ဆလင္မ်ားသည္္နဳိင္ငံသားၿဖစ္ေၾကာင္းလႊတ္ေတာ္

အသီးသီးသုိ႔ေကာ္မရွင္ဖြဲ႔၍စစ္ေဆးရန္တင္ၿပထားသည္႔စာတမ္း

A

လႊတ္ေတာ္သုိ႔ၿမန္မာမြတ္ဆလင္ဆုိင္ရာအၾကံၿပဳခ်က္

Dr.ၿမင္႔သိန္း(ၿငိမ္းခ်မ္းလုလင္)
၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေပးရန္ ႏွင့္ ျမန္မာမြတ္စလင္ လူ႔အစုအေ၀းအား ျပန္တမ္း၀င္ အမည္မ်ား(သို႔မဟုတ္) ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ ကမာၻသို႔ တရား၀င္ေၾကညာခဲ့ေသာ လူမ်ိဳးအမည္ျဖင့္ သန္းေခါင္ စာရင္း ေကာက္ယူေပးရန္ အၾကံျပဳစာတမ္း အားျမန္မာမြတ္စလင္မ္ ပညာရွင္ ေဒါက္တာျမင့္သိန္း (ျငိမ္းခ်မ္းလုလင္)မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးေရႊမန္း ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ တို႔ထံ ဇူလိုင္ ၂ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း မြတ္စလင္သတင္းစဥ္မွ သိရသည္။ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလတြင္ လိုအပ္ေသာ လူသား အရင္းအျမစ္မ်ား ႏွင့္ သံယံဇာတ မ်ားကို မွန္ကန္စြာ အသံုးခ်ႏိုင္ေရး ၊ ကုလသမဂၢ ပဋိညာဥ္ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ား ႏွင့္ကိုက္ညီ ေသာ ဥပေဒမ်ား ေပၚထြန္းႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း အဆိုပါ အၾကံျပဳစာတမ္း တြင္ ေဒါက္တာျမင့္သိန္း(ျငိမ္းခ်မ္းလုလင္) က ေရးသားထားသည္။

ျမန္မာမြတ္စလင္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ (၁) ဗမာမြတ္စလင္မ္(ပသီ၊ေျမဒူးႏွင့္ ေဇရ္ဘာဒီ) (၂) ရခိုင္မြတ္စလင္ (၃) ကမန္(၄) ပသွ်ဴး(၅) ပန္းေသး(၆) ကသည္းမြတ္စလင္မ္ မ်ား ပါ၀င္ပါေၾကာင္း၊ ၄င္းအျပင္ ဘိုးဘြားမ်ိဳးႏြယ္ မေဖ်ာက္လိုေသာ စူရတီ၊ ေမမန္၊ နရ္စာပူရ္၊ဘဂၤါလီ၊ ပထန္ မ်ိဳးႏြယ္တို႔လည္းသီးျခား ရွိေနပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာမြတ္ စလင္မ္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအေနျဖင့္ ပုဂံေခတ္မွ စ၍ ခိုင္မာစြာျဖစ္တည္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၁၈၂၄ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ပထမစစ္ပြဲ မတိုင္မီက ျမန္မာျပည္တြင္ အေျခစိုက္ေနထိုင္ခဲ့ၾကေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၄င္း စာတမ္းတြင္ အစခ်ီေဖၚျပထားသည္။

ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ အစုအေ၀းကို အမည္ေျပာင္းလဲသံုးစြဲခဲ့ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေဖၚျပထားသည္မွာ .. ဘိုးေတာ္ ဘုရားလက္ထက္တြင္ ရခိုင္ေဒသအပါအ၀င္ တစ္ျပည္လံုးရွိ ျမန္မာ မြတ္စလင္မ္မ်ား ကို ပသီ ဟု တရား၀င္ျပန္ တမ္း တြင္ သံုးစြဲခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ျဗိတိသွ် ကုိလိုနီဘ၀တြင္ ပသီအစား ေဇရ္ဘာဒီ ဟု တရား၀င္ သံုးစြဲခဲ့ေၾကာင္း၊ ၉.၈.၁၉၄၁ ေန႔တြင္ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ Burman Muslim ဟုသံုးရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ မွ ေၾကညာ ခ်က္ထုတ္ျပန္ ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဖဆပလ ေခတ္တြင္ ဗမာမြတ္စလင္မ္ ဟု သံုးစြဲခဲ့ျပီး ေနာက္ဖဆပလ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ၾကီးက ဗမာမြတ္ စလင္မ္ သည္ ဗမာ ဟု သတ္မွတ္ခဲ့ပါေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပထားသည္။

၁၉၇၃ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္ စာရင္းေကာက္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရွိ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု ၁၄၃ မ်ိဳးစာရင္းကို ၂၃.၂.၁၉၇၃ေန႔ထုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ သတင္းစာၾကီး မ်ားက တစ္ဆင့္ ကမာၻသိေၾကညာခဲ့ရာတြင္ (၁) ျမန္မာမူ စလင္(၂)ရခိုင္စစ္တေကာင္း(၃) ေျမဒူး(၄) ရခိုင္ကမန္(၅) ႏိုင္ငံျခားသား စာရင္းတြင္ေဖၚျပ ထားျခင္းမရွိေသာ အျခား ျမန္မာ-အိႏိၵယမ်ား (၆) ႏိုင္ငံျခားသားစာရင္းတြင္ေဖၚျပထားျခင္းမရွိေသာ ျမန္မာတရုတ္(ပန္းေသး) တို႔ကို တုိင္းရင္းသား အျဖစ္ အတည္ျပဳခဲ့ပါေၾကာင္း ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းမွ ျမန္မာ႔လြတ္လပ္ေရးတြင္ လူမ်ိဳးေပါင္း စံု၊ဘာသာေပါင္းစံု တို႔၏အနစ္နာခံေဆာင္ရြက္မႈကို အေသးစိတ္သိခဲ့ရာ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ တို႔ကိုသာမက တိုင္းျပည္အေပၚသစၥာရွိခဲ့ေသာ အိႏိၵယႏြယ္ဖြားမ်ားကိုလည္း လြတ္လပ္ေရးရလွ်င္ အမ်ားနည္းတူ တန္းတူ အခြင့္အေရး ရရွိေစရမည္ဟု ကတိျပဳခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ေရးသားထားသည္။

ဦးေန၀င္းအစိုးရလက္ထက္တြင္ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္မ်ား အခြင့္အေရးဆံုးရံႈးခဲ့ ရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေဖၚျပရာ တြင္ ၁၉၈၂ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသားဥပေဒကို တီထြင္ျပဌာန္း ခဲ့ျပီး တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု ၁၄၃မ်ိဳးမွ ၁၃၅မ်ိဳးသို႔ မိမိဆႏၵျဖင့္ အဓမၼေလွ်ာ႔ခ်ခဲ့ရာ ျမန္မာ မူဆလင္၊ရခိုင္စစ္တေကာင္း၊ ေျမဒူး၊ အျခားျမန္မာ အိႏိၵယ၊ျမန္မာတရုတ္ (ပန္းေသး) တို႔သည္ သမုိင္းေၾကာင္း အရ ရရွိခဲ့ော တိုင္းရင္းသား အခြင့္အေရး မတရား ဆံုးရံႈးခဲ့ရ ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံသား ကိုလည္း ႏိုင္ငံသား စစ္စစ္၊ ဧည္႔ႏိုင္ငံသား၊ ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူ ဟူ၍သံုးမ်ိဳး ခြဲျခားခဲ့ ပါေၾကာင္း၊ ၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသားဥပေဒ သည္ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ား ႏွင့္မကိုက္ညီေၾကာင္းကို ကုလသမဂၢ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက သတိေပးထားျပီျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာဆီယံဥကၠဌ ရာထူးအား မၾကာမီ ရယူေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ျပည္တြင္လူမ်ိဳးေရး ကိစၥမ်ားကို ၾကိဳတင္ညိႈႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ထားရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း ေဖၚျပထားသည္။

ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ေရးရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတာင္းဆိုရာတြင္ ၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသားဥပေဒအား ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ား ႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေပးပါရန္ ၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္သန္းေခါင္းစာရင္းေကာက္ ယူရာတြင္ ျမန္မာမြတ္ စလင္မ္ လူ႔အစုအေ၀းအား လြတ္လပ္ေရးမတိုင္မီက ျပန္တမ္း၀င္အမည္မ်ားျဖစ္ခဲ့ေသာ (၁)ပသီ(၂) ေဇရ္ဘာဒီ (၃) ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ အမည္တစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္က ကမာၻသို႔တရား၀င္ ေၾကညာျပီးျဖစ္ ေသာ (၁)ျမန္မာမူစလင္(၂)ရခိုင္စစ္တေကာင္း(၃) ေျမဒူး(၄) ရခိုင္ကမန္ (၅)အျခားျမန္မာ အိႏိၵယ (၆)ျမန္မာတရုတ္ (ပန္းေသး) စသည္႔ အမည္မ်ား ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ဖဆပလ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ၾကီး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတိုင္း ဗမာမြတ္စလင္မ္သည္ ဗမာ ဟု သတ္မွတ္လိုပါကလည္း ဗမာမ်ိဳးႏြယ္စုတြင္ ၉မ်ိဳးရွိျပီးျဖစ္ရာ ဒႆမ ေျမာက္ ဗမာ(၀ါ)ပသီဗမာ အျဖစ္ထည္႔သြင္းပါရန္ အၾကံေပးတင္ျပထားသည္။

ခိုး၀င္ဘဂၤါလီမ်ားကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ တရား၀င္ႏုိင္ငံသားျဖစ္ျပီးေသာ ၊ ႏုိင္ငံသားျပဳခြင့္ရျပီးေသာ ဘဂၤါလီ၊အိႏိၵယ ႏွင့္ ပါကစၥတန္ ႏြယ္ဖြားမ်ား၏ ႏိုင္ငံသားမူလအခြင့္အေရး မထိခိုက္ ေစေရးကို ကာကြယ္ေပးပါရန္ အၾကံျပဳတင္ျပေၾကာင္း အဆိုပါ အၾကံျပဳခ်က္စာတမ္းတြင္ ျမန္မာမြတ္စလင္ဆိုင္ရာ သမိုင္းအေထာက္အထားမ်ားႏွင့္တကြ ေရးသားထားသည္။

ေဒါက္တာျမင့္သိန္း(ျငိမ္းခ်မ္းလုလင္)သည္ ေဒါက္တာျမင့္သိန္းသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေရေၾကာင္း ေရဒီယို အရာရွိ တစ္ဦးျဖစ္ျပီး ရန္ကုန္ အေ၀းသင္ တကၠသိုလ္မွ စိတ္ပညာဘြဲ႕ရရွိခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ အစၥလာမ္ ဘာသာေရးတြင္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ ျမန္မာ ဘာသာျပန္မႈး အစၥလာမ္ သာသနာေရးရာေကာင္စီ ဥကၠဌေဟာင္း (ကြယ္လြန္) ဆရာၾကီး သီရိပ်ံခ်ီ အလ္ဟာဂ်္ မုဖတ္စိရြလ္ကုရ္အာန္ ဂါဇီ မုဟမၼဒ္ ဟာရွင္ ေပး အပ္ေသာ ဓမၼသတ္မႈး (မြဖ္သီ) ဘြဲ႕ ရရွိခဲ့ျပီး ေနာက္ မေလးရွားႏိုင္ငံရွိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အစၥလာမ့္တကၠသိုလ္ (IIUM) ရွိ International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC) မွ မြတ္စလင္မ္ကမၻာ့ အေရး အထူးျပဳဘာသာတြဲျဖင့္ ေဒါက္တာဘြဲ႕ ရရွိခဲ့သူ တစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။

ျငိမ္းခ်မ္းလုလင္ ဟူေသာ ကေလာင္အမည္ျဖင့္ အလႅာဟ္ႏွင့္သက္ေသ လကၡဏာမ်ား အမည္ရွိေသာ စာအုပ္ အျပင္ စာအုပ္ စာေပမ်ား ႏွင့္ ေဆာင္းပါးေပါင္း မ်ားစြာေရးသားခဲ့ေသာ စာေရးဆရာ တစ္ဦးျဖစ္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ တ၀ွမ္း တရားဓမၼမ်ားကို နယ္လွည့္ ပို႔ခ်ခဲ့ေသာ ဓမၼကထိက တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။လက္ရွိတြင္ အလ္အဇ္ဟရ္ အစၥလာမ္သိပၸံ ေက်ာင္းအုပ္ အျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ မြတ္စလင္ သတင္းစဥ္

http://muslimtime.wordpress.com/2012/07/17/%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80…

အေထာက္အထားမ်ားကုိေနာက္ဆက္တြဲအၿဖစ္တင္ၿပထားပါသည္။

Share this